Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
691 022€ 622 219€ 554 053€ 563 647€ 576 207€
02
502
Spotreba energie
170 497€ 135 147€ 272 481€ 296 894€ 311 677€
03
504
Predaný tovar
7€
04
511
Opravy a udržiavanie
38 608€ 89 578€ 118 149€ 104 220€ 117 846€
05
512
Cestovné
4 633€ 1 159€ 1 034€ 3 867€ 6 967€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 497€ 4 019€ 23 562€ 3 432€ 37 134€
07
518
Ostatné služby
287 471€ 298 885€ 328 973€ 368 919€ 452 904€
08
521
Mzdové náklady
2 986 849€ 2 775 015€ 1 552 630€ 1 591 845€ 1 678 133€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 031 965€ 960 330€ 516 281€ 526 079€ 522 564€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
24 358€ 22 495€ 19 145€ 20 080€ 21 067€
11
527
Zákonné sociálne náklady
130 712€ 138 510€ 108 967€ 75 714€ 57 362€
12
528
Ostatné sociálne náklady
385 588€ 1 743€ 9€ 3€ 123€
13
531
Daň z motorových vozidiel
119€ 118€ 126€ 124€ 145€
14
532
Daň z nehnuteľností
6 395€ 6 395€ 7 040€ 7 831€ 8 245€
15
538
Ostatné dane a poplatky
10 672€ 11 079€ 545€ 1 174€ 1 007€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
23 399€ 1 140€ 471€ 1 514€
17
542
Ostatné pokuty a penále
100€ 76 463€ 5€
18
543
Odpísanie pohľadávky
200€ 487€ 367€ 17 816€ 1 904€
19
544
Úroky
2 236€ 3 709€ 365€ 1 859€ 1 886€
20
545
Kurzové straty
25€ 24€ 1€ 19€ 5€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
1€ 428€ 6€
24
549
Iné ostatné náklady
123 499€ 111 129€ 128 681€ 142 947€ 138 937€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
369 442€ 377 107€ 280 829€ 357 256€ 412 127€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 282€ 7 183€ 4 463€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
925€ 57€ 18€ 827€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 139€ 4 347€ -10 260€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
519€ 521€ 33€ 33€ 33€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 270 471€ 5 583 124€ 3 997 502€ 4 091 858€ 4 342 835€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
5 679 277€ 5 375 097€ 3 817 286€ 3 764 717€ 3 896 841€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
37€ 260€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
66 604€ 57 928€ 48 915€ 54 145€ 43 945€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 402€ 5 842€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 000€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
87€ 60€ 67€
54
645
Kurzové zisky
3€ 1€ 4€
55
646
Prijaté dary
29 599€ 52 848€ 6 711€ 11 077€ 6 171€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
27 488€ 6 718€ 9 319€ 19 091€ 6 188€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
544€ 61 265€ 16 887€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
223€ 75€ 29€ 821€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
4 544€ 4 461€ 22 901€ 18 055€ 27 658€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
4 021€ 3 725€ 8 587€ 736€ 2 905€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
481€ 250€ 406€ 192€ 276€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
5 468€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
462 680€ 81 260€ 85 490€ 120 514€ 142 343€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 274 920€ 5 588 231€ 4 006 137€ 4 051 142€ 4 144 113€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
4 450€ 5 107€ 8 635€ -40 716€ -198 722€
76
591
Daň z príjmov
18€ 2 409€ 12€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
4 450€ 5 107€ 8 617€ -43 125€ -198 734€