Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálne edukačno-sociálne centrum Nové Zámky

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
10 174€ 2 557€ 1 998€
02
502
Spotreba energie
0€
03
504
Predaný tovar
0€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 1 600€
05
512
Cestovné
346€ 508€ 27€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 1 523€ 33€
07
518
Ostatné služby
20 401€ 7 974€ 3 556€
08
521
Mzdové náklady
0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
0€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
112€ 115€ 93€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€
19
544
Úroky
0€
20
545
Kurzové straty
0€
21
546
Dary
0€
22
547
Osobitné náklady
0€
23
548
Manká a škody
0€
24
549
Iné ostatné náklady
0€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 671€ 4 672€ 4 525€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
27
553
Predané cenné papiere
0€
28
554
Predaný materiál
0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
556
Tvorba fondov
0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
35 704€ 17 349€ 11 831€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 898€ 612€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€
53
644
Úroky
0€
54
645
Kurzové zisky
0€
55
646
Prijaté dary
1 517€ 2 752€ 2 050€
56
647
Osobitné výnosy
0€
57
648
Zákonné poplatky
0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 170€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 320€
70
664
Prijaté členské príspevky
210€ 198€ 198€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
20 723€ 19 109€ 24 284€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€
73
691
Dotácie
0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
26 518€ 22 379€ 27 144€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-9 186€ 5 030€ 15 313€
76
591
Daň z príjmov
0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-9 186€ 5 030€ 15 313€