Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
376 583€ 275 356€ 170 171€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
33 095€ 28 860€ 24 604€
04
511
Opravy a udržiavanie
6 439€ 4 089€ 3 011€
05
512
Cestovné
33 121€ 10 848€ 6 446€
06
513
Náklady na reprezentáciu
8 777€ 2 767€ 2 976€
07
518
Ostatné služby
291 944€ 340 326€ 140 407€
08
521
Mzdové náklady
1 867 922€ 1 461 958€ 1 204 637€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
653 587€ 511 003€ 422 924€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
62 773€ 56 751€ 39 258€
12
528
Ostatné sociálne náklady
21 347€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
213€ 213€ 213€
15
538
Ostatné dane a poplatky
408€ 430€ 694€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
58€
18
543
Odpísanie pohľadávky
451€ 17 730€ 1 435€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
58€ 8€ 5€
21
546
Dary
186€ 324€ 422€
22
547
Osobitné náklady
173 232€ 104 782€ 5 819€
23
548
Manká a škody
180€
24
549
Iné ostatné náklady
10 855€ 4 410€ 4 274€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 148€ 16 872€ 13 861€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 560 316€ 2 836 785€ 2 041 155€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
419 830€ 378 375€ 219 636€
41
604
Tržby za predaný tovar
40 920€ 34 566€ 30 767€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
318€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
9 167€ 987€
54
645
Kurzové zisky
39€ 61€ 72€
55
646
Prijaté dary
34 354€ 20 434€ 7 579€
56
647
Osobitné výnosy
193 191€ 78 547€ 9 484€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
16 742€ 32 738€ 10 420€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10€ 110€ 2 117€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
30€ 30€ 60€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 131 800€ 1 231 047€ 1 161 544€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 382 931€ 1 074 993€ 944 037€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 229 331€ 2 851 888€ 2 385 718€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-330 985€ 15 103€ 344 564€
76
591
Daň z príjmov
2 133€ 722€ 678€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-333 119€ 14 381€ 343 886€