Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
39 832€ 45 747€ 35 952€ 14 445€
02
502
Spotreba energie
27 176€ 26 280€ 20 418€ 12 199€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
2 100€ 1 940€ 2 723€ 1 759€
05
512
Cestovné
14€ 1€ 27€ 135€
06
513
Náklady na reprezentáciu
16€
07
518
Ostatné služby
88 958€ 90 438€ 94 001€ 100 044€
08
521
Mzdové náklady
121 110€ 113 807€ 106 630€ 35 092€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
40 858€ 38 345€ 36 468€ 11 811€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
8 625€ 10 064€ 7 546€ 2 732€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
1 394€
15
538
Ostatné dane a poplatky
20€ 1 313€ 90€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
152€ 95€ 43€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 444€ 20€
18
543
Odpísanie pohľadávky
42€
19
544
Úroky
0€ 3€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
10€
24
549
Iné ostatné náklady
630€ 721€ 567€ 199€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
666€ 666€ 666€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
100€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
333 079€ 329 430€ 305 119€ 178 506€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
218 503€ 260 868€ 171 340€ 19 793€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
7 935€ 6 731€ 6 292€ 2 296€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
626€
53
644
Úroky
1€ 2€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
31€ 237€ 55€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
-11 225€ 1 300€ 753€ 21 290€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
117 718€ 39 038€ 599€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
332 963€ 308 176€ 179 665€ 43 379€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-116€ -21 254€ -125 454€ -135 127€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-116€ -21 254€ -125 454€ -135 127€