Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
100 885€ 111 603€ 113 095€
02
502
Spotreba energie
199 414€ 76 626€ 63 793€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
25 026€ 85 898€ 101 597€
05
512
Cestovné
2 370€ 1 420€ 191€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 155€ 5 720€ 499€
07
518
Ostatné služby
83 402€ 55 266€ 42 079€
08
521
Mzdové náklady
1 606 655€ 1 382 512€ 1 230 298€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
559 568€ 478 504€ 433 446€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
12 616€ 3 950€ 3 500€
11
527
Zákonné sociálne náklady
50 661€ 46 060€ 41 524€
12
528
Ostatné sociálne náklady
209€ 178€ 40€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
100€ 400€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
40€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
2€ 1€ 3€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
7 516€ 5 784€ 787€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
6 128€ 4 566€ 3 835€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 519€ 5 128€ 4 434€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
33€ 324€ 309€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 661 299€ 2 263 940€ 2 039 430€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
72 746€ 70 650€ 45 973€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
3€ 1€
55
646
Prijaté dary
1 410€ 5 420€ 5 000€
56
647
Osobitné výnosy
5 772€ 4 728€ 859€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
10 867€ 279€ 749€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
26 981€ 21 955€ 22 061€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 633 062€ 2 148 612€ 1 989 107€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 750 841€ 2 251 645€ 2 063 749€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
89 542€ -12 295€ 24 319€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
89 542€ -12 295€ 24 319€