Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
167 389€ 135 982€ 124 284€
02
502
Spotreba energie
205 502€ 137 141€ 127 625€
03
504
Predaný tovar
298€ 114€ 33€
04
511
Opravy a udržiavanie
5 208€ 7 687€ 4 394€
05
512
Cestovné
5 398€ 5 681€ 906€
06
513
Náklady na reprezentáciu
8 284€ 4 857€ 2 350€
07
518
Ostatné služby
452 623€ 492 839€ 401 786€
08
521
Mzdové náklady
1 864 446€ 1 679 785€ 1 451 714€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
651 197€ 582 380€ 504 383€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
24 993€ 19 667€ 16 662€
11
527
Zákonné sociálne náklady
101 340€ 87 576€ 62 023€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 380€ 1 566€ 1 616€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 034€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
6€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
20€
23
548
Manká a škody
30€
24
549
Iné ostatné náklady
6 028€ 5 953€ 6 806€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 647€ 12 272€ 13 516€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 003€ 1 350€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
331 587€ 151 667€ 118 215€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 838 392€ 3 326 169€ 2 837 683€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
24 022€ 13 061€ 11 002€
41
604
Tržby za predaný tovar
307€ 117€ 84€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
760€ 697€ 892€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
35 911€ 772€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
14 697€ 26 726€ 5 922€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
383 477€ 352 144€ 277 843€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
487 238€ 462 300€ 385 279€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 860 895€ 2 486 703€ 2 197 790€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 807 306€ 3 341 749€ 2 879 584€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-31 086€ 15 580€ 41 901€
76
591
Daň z príjmov
187€ 89€ 44€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-31 273€ 15 491€ 41 857€