Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 013€ 3 214€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
2 480€ 2 056€
06
513
Náklady na reprezentáciu
14 871€ 6 686€
07
518
Ostatné služby
424 455€ 434 450€
08
521
Mzdové náklady
550 878€ 541 722€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
185 108€ 181 552€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
17 184€ 16 629€
12
528
Ostatné sociálne náklady
2 862€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
455€ 315€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
17 698€ 1 860€
21
546
Dary
245€
22
547
Osobitné náklady
800€ 195€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
1 337€ 996€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
100€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
7 476€ 2 922 422€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
15 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 227 904€ 4 130 205€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
60 316€ 33 911€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
943€ 1 253€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
0€ 33 136€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
621€ 111€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
71€ 100€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 070 643€ 3 102 906€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
246 114€ 14 180€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
4 285€ 2 500€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
28 779€ 29 184€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 411 770€ 3 217 282€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
183 866€ -912 923€
76
591
Daň z príjmov
1 041€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
183 866€ -913 964€