Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
177 620€ 187 799€ 202 741€ 145 180€ 158 149€ 149 946€ 60 582€
02
501
Spotreba materiálu
147 331€ 149 942€ 168 092€ 109 975€ 104 535€ 96 464€ 38 330€
03
502
Spotreba energie
30 290€ 37 858€ 34 649€ 35 205€ 53 614€ 53 482€ 22 252€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
61 377€ 67 481€ 74 725€ 51 915€ 49 087€ 59 546€ 24 805€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 182€ 971€ 1 761€ 4 041€ 6 523€ 13 136€ 8 444€
08
512
Cestovné
73€ 7 716€ 878€ 1 102€ 878€ 590€ 222€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
54 121€ 58 794€ 72 086€ 46 772€ 41 686€ 45 819€ 16 139€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 405 403€ 1 376 159€ 1 221 611€ 1 166 040€ 1 159 958€ 1 063 698€ 369 847€
12
521
Mzdové náklady
1 031 494€ 992 967€ 874 711€ 837 121€ 839 709€ 772 521€ 269 294€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
337 748€ 343 364€ 306 557€ 292 109€ 290 837€ 267 220€ 92 639€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 184€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 060€ 22 180€ 25 226€ 21 765€ 14 530€ 10 256€ 3 212€
16
528
Ostatné sociálne náklady
19 100€ 17 647€ 15 117€ 13 862€ 14 882€ 13 700€ 4 702€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
106€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
106€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 465€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 465€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
45 912€ 40 374€ 53 356€ 55 378€ 64 215€ 65 799€ 41 743€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 912€ 40 374€ 53 356€ 55 378€ 64 215€ 65 799€ 41 743€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
648€ 4 117€ 3 194€ 3 181€ 1 663€ 1 503€ 1 236€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
648€ 4 117€ 3 194€ 3 181€ 1 663€ 1 503€ 1 236€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
49 211€ 90 068€ 108 308€ 30 772€ 30 001€ 29 315€ 11 755€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
44 677€ 90 068€ 108 308€ 30 006€ 29 400€ 26 218€ 9 743€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 535€ 767€ 601€ 3 097€ 2 012€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 740 171€ 1 765 998€ 1 664 040€ 1 453 931€ 1 463 074€ 1 369 807€ 509 969€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 847€ 52 603€ 89 917€ 71 904€ 77 380€ 75 071€ 30 224€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 847€ 52 603€ 89 917€ 71 904€ 77 380€ 75 071€ 30 224€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
37 460€ 36 297€ 18 056€ 28 341€ 33 100€ 26 133€ 9 773€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
37 460€ 36 297€ 18 056€ 28 341€ 33 100€ 26 133€ 9 773€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
11€ 7€ 46€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
11€ 7€ 46€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 719 329€ 1 654 971€ 1 555 635€ 1 351 791€ 1 354 127€ 1 273 930€ 463 661€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
264 918€ 308 507€ 316 009€ 222 993€ 198 574€ 201 328€ 89 773€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
45 912€ 40 374€ 53 356€ 55 378€ 64 215€ 65 799€ 41 743€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 407 102€ 1 292 691€ 1 185 427€ 1 071 906€ 1 091 338€ 1 006 803€ 332 145€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
252€ 7 707€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 145€ 5 691€ 844€ 1 514€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 769 636€ 1 743 870€ 1 663 608€ 1 452 046€ 1 464 613€ 1 375 179€ 503 658€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
29 465€ -22 127€ -432€ -1 884€ 1 540€ 5 372€ -6 311€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 1€ 4€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
29 465€ -22 127€ -432€ -1 886€ 1 539€ 5 368€ -6 311€