Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
72 842€ 73 575€ 70 701€ 91 666€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
70 227€ 70 077€ 68 096€ 51 102€
041
 
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
70 227€ 70 077€ 68 096€ 51 102€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 22 544€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
0€ 22 544€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 615€ 3 498€ 2 605€ 18 020€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0€ 0€ 41€ 1 361€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 615€ 3 498€ 2 564€ 16 659€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 18 950€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 18 950€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
76 042€ 76 775€ 73 901€ 113 816€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
74 861€ 75 243€ 71 020€ -370 956€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
75 243€ 71 019€ -370 956€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-383€ 4 224€ 441 976€ -370 956€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 181€ 1 532€ 2 881€ 484 772€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
800€ 1 132€ 2 000€ 2 160€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
800€ 1 132€ 2 000€ 2 160€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
381€ 400€ 881€ 482 612€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
360€ 400€ 200€ 52 370€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
21€ 0€ 681€ 242€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
0€ 430 000€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
76 042€ 76 775€ 73 901€ 113 816€