Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 200 € 3 200 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
3 200 € 3 200 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
3 200 € 3 200 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
70 701 € 91 666 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
68 096 € 51 102 €
041
 
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
68 096 € 51 102 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0 € 22 544 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
0 € 22 544 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 605 € 18 020 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
41 € 1 361 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 564 € 16 659 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0 € 18 950 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 18 950 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
73 901 € 113 816 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
71 020 € -370 956 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-370 956 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
441 976 € -370 956 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 881 € 484 772 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 000 € 2 160 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
2 000 € 2 160 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
881 € 482 612 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
200 € 52 370 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
681 € 242 €
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
0 € 430 000 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
73 901 € 113 816 €