Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IB development, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
883 395 € 2 616 087 € 681 845 € 130 117 € 113 474 € 48 954 € 33 139 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 238 € 15 589 € 1 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 238 € 15 589 € 1 €
012
A.II.1
Pozemky
1€ 1€ 1€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 237€ 15 588€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
869 115 € 2 599 272 € 681 724 € 130 117 € 113 474 € 48 954 € 33 139 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
98 163 € 44 363 € 13 000 €
032
B.I.1
Materiál
30 953€ 13 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
98 163€ 13 410€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
856 554 € 2 579 699 € 557 502 € 82 453 € 77 026 € 22 818 € 2 860 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
322 296€ 73 058€ 101 607€ 57 605€ 62 678€ 470€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
449 501€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 885€ 77 480€ 21 965€ 522€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
23 872€ 2 429 161€ 433 930€ 24 848€ 14 348€ 22 348€ 2 338€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 561 € 19 573 € 26 059 € 3 301 € 23 448 € 26 136 € 30 279 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 798€ 10 019€ 20 077€ 2 191€ 23 072€ 26 038€ 26 420€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 763€ 9 554€ 5 982€ 1 110€ 376€ 98€ 3 859€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 042 € 1 226 € 120 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 042€ 1 226€ 120€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
883 395 € 2 616 087 € 681 845 € 130 117 € 113 474 € 48 954 € 33 139 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
373 846 € 350 267 € 159 249 € 41 186 € 37 961 € 35 070 € 33 439 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
891 € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
891€ 891€ 891€ 891€ 891€ 891€ 891€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
342 737 € 151 719 € 33 656 € 30 431 € 27 125 € 25 821 € 25 888 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
342 804€ 151 786€ 33 723€ 30 498€ 27 192€ 25 888€ 25 888€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-67€ -67€ -67€ -67€ -67€ -67€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
23 579 € 191 018 € 118 063 € 3 225 € 3 306 € 1 719 € 21 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
509 549 € 2 265 820 € 522 596 € 88 931 € 75 513 € 13 884 € -300 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 606 € 6 765 € 2 671 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 606€ 6 765€ 2 671€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
30 € 3 903 € 33 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
30€ 93€ 33€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 810€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
503 913 € 2 255 152 € 519 892 € 88 931 € 75 513 € 13 884 € -300 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
448 052€ 2 187 309€ 454 989€ 66 147€ 50 429€ 200€ 100€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
100€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 240€ 4 760€ 7 298€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 811€ 3 105€ 4 659€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
623€ 21 293€ 34 661€ 419€ 426€ 184€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
48 187€ 38 685€ 18 285€ 22 365€ 24 658€ 13 500€ -500€