Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. Tatranská správcovská spoločnosť, s.r.o. „v likvidácii" [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.11.2014
30.09.2015
01.11.2013
30.09.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
246 € 3 553 € 5 971 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 € 1 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 € 1 €
012
A.II.1
Pozemky
1€ 1€
013
A.II.2
Stavby
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
246 € 3 552 € 5 917 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 318 € 3 587 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 299€ 3 587€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
19€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
246 € 234 € 2 330 €
056
B.IV.1
Peniaze
246€ 234€ 1 980€
057
B.IV.2
Účty v bankách
350€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
53 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
53€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
246 € 3 553 € 5 971 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
219 € 122 € -7 820 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
100 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
100€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 850 € -6 395 € -14 566 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 904€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 470€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
97 € -455 € -326 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 € 3 431 € 13 791 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
33 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
33€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 420 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 400€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
27 € 3 431 € 12 338 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 431€ 12 322€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27€ 11€