Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Talent Solutions, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 074 369 € 9 225 452 € 10 815 770 € 8 710 110 € 9 345 777 € 12 370 787 € 11 361 908 € 10 503 415 € 8 395 026 € 7 354 544 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 182 636 € 3 174 652 € 3 219 325 € 3 269 832 € 4 030 516 € 3 815 184 € 3 561 443 € 3 611 375 € 3 429 088 € 3 042 509 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
84 581 € 86 283 € 178 648 € 177 819 € 139 406 € 75 054 € 56 921 € 115 656 € 164 881 € 223 378 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
63 940€ 79 240€ 156 721€ 78 016€ 4 025€ 7 291€ 6 103€ 50 001€ 84 382€ 128 035€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 682€ 1 366€ 2 055€ 2 751€ 3 447€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 6 891€ 21 155€ 35 304€ 49 452€ 63 600€ 77 748€ 91 896€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 641€ 7 043€ 21 927€ 92 912€ 114 226€ 31 777€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
22 822 € 31 029 € 38 338 € 66 629 € 100 448 € 83 606 € 43 856 € 35 053 € 26 028 € 29 108 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
5 033€ 6 345€ 2 752€ 3 518€ 4 280€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 279€ 24 004€ 34 735€ 62 014€ 82 213€ 77 994€ 36 964€ 25 113€ 12 377€ 20 069€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
510€ 680€ 851€ 1 097€ 2 477€ 3 845€ 6 892€ 9 940€ 12 988€ 6 724€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 478€ 1 767€ 0€ 663€ 2 315€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 075 233 € 3 057 340 € 3 002 339 € 3 025 384 € 3 790 662 € 3 656 524 € 3 460 666 € 3 460 666 € 3 238 179 € 2 790 023 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 075 233€ 3 057 340€ 3 002 339€ 3 025 384€ 3 790 662€ 3 656 524€ 3 460 666€ 3 460 666€ 3 238 179€ 2 790 023€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 862 825 € 6 005 026 € 7 533 569 € 5 399 269 € 5 260 303 € 7 971 732 € 7 733 206 € 6 793 900 € 4 928 266 € 4 289 938 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
228 889 € 223 999 € 53 007 € 102 410 € 109 650 € 65 067 € 63 820 € 38 166 € 18 391 € 10 345 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
24 912€ 36 515€ 53 007€ 49 216€ 49 216€ 55 991€ 37 907€ 18 391€ 10 345€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
203 977€ 187 484€ 53 194€ 60 434€ 65 067€ 7 829€ 259€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 633 906 € 5 780 776 € 7 476 641 € 5 284 716 € 4 149 857 € 5 528 000 € 4 890 385 € 5 113 933 € 3 958 174 € 2 666 681 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 599 834 € 4 742 036 € 7 448 457 € 5 182 081 € 3 961 942 € 5 466 877 € 4 878 284 € 5 110 298 € 3 955 976 € 2 637 653 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
52 803€ 5 333€ 34 879€ 20 677€ 5 577€ 69 450€ 30 452€ 40 891€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 568€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 513 463€ 4 736 703€ 7 413 578€ 5 161 404€ 3 956 365€ 5 397 427€ 4 847 832€ 5 069 407€ 3 955 976€ 2 637 653€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 827€ 15 595€ 89 131€ 169 672€ 352€ 6 235€ 352€ 995€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
34 072€ 1 011 913€ 12 589€ 13 504€ 18 243€ 60 771€ 5 866€ 3 283€ 1 203€ 29 028€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 € 251 € 3 921 € 12 143 € 1 000 796 € 2 378 665 € 2 779 001 € 1 641 801 € 951 701 € 1 612 912 €
072
B.V.1.
Peniaze
30€ 251€ 208€ 4€ 2 110€ 970€ 2 389€ 1 353€ 941€ 1 737€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 0€ 3 713€ 12 139€ 998 686€ 2 377 695€ 2 776 612€ 1 640 448€ 950 760€ 1 611 175€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 908 € 45 774 € 62 876 € 41 009 € 54 958 € 583 871 € 67 259 € 98 140 € 37 672 € 22 097 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 644€ 32 144€ 40 775€ 30 180€ 33 111€ 50 579€ 42 564€ 60 065€ 36 837€ 19 228€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
264€ 13 630€ 22 101€ 10 829€ 21 847€ 533 292€ 24 695€ 38 075€ 835€ 2 869€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 074 369 € 9 225 452 € 10 815 770 € 8 710 110 € 9 345 777 € 12 370 787 € 11 361 908 € 10 503 415 € 8 395 026 € 7 354 544 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
918 503 € 1 176 890 € 2 380 832 € 2 576 275 € 3 075 808 € 3 844 540 € 3 272 012 € 3 218 227 € 2 868 006 € 2 463 109 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 426 639 € 1 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 € 2 426 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€ 2 426 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-1 000 000€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
40 642 € 40 642 € 40 642 € 27 430 € 27 430 € 8 570 € 5 881 € 5 881 € 5 881 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
40 642€ 40 642€ 40 642€ 27 430€ 27 430€ 8 570€ 5 881€ 5 881€ 5 881€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
180 443 € 162 550 € 109 049 € 132 094 € 895 872 € 761 735 € 565 876 € 565 876 € 343 389 € -99 767 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
180 443€ 162 550€ 109 049€ 132 094€ 895 872€ 761 735€ 565 876€ 565 876€ 343 389€ -99 767€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-452 940 € -195 497 € -23 101 € -274 133 € 0 € 270 388 € 219 831 € 92 096 € 130 357 € 31 236 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 326€ 41 326€ 41 326€ 41 326€ 311 714€ 261 157€ 133 422€ 133 422€ 34 301€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-452 940€ -236 823€ -64 427€ -315 459€ -41 326€ -41 326€ -41 326€ -41 326€ -3 065€ -3 065€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-276 281 € -257 444 € -172 397 € 264 245 € -274 133 € 377 208 € 53 785 € 127 735 € -38 260 € 104 337 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 155 866 € 8 034 061 € 8 468 849 € 6 143 684 € 6 248 175 € 8 524 111 € 8 073 732 € 7 210 058 € 5 492 913 € 4 870 935 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
222 648 € 227 258 € 217 440 € 184 131 € 234 283 € 55 771 € 54 453 € 2 046 981 € 34 894 € 28 449 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
222 648€ 227 258€ 217 440€ 184 131€ 234 283€ 55 771€ 54 453€ 46 981€ 31 114€ 28 449€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 3 780€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 514 339 € 6 128 280 € 6 404 737 € 4 612 441 € 4 657 095 € 8 134 397 € 7 909 436 € 4 989 867 € 5 266 351 € 4 649 892 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
161 441 € 167 097 € 279 049 € 179 668 € 168 100 € 230 734 € 194 888 € 556 326 € 185 338 € 151 537 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
20 905€ 40 982€ 158 268€ 65 222€ 88 485€ 23 549€ 23 832€ 422 991€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 871€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
133 665€ 126 115€ 120 781€ 114 446€ 79 615€ 207 185€ 171 056€ 133 335€ 185 338€ 151 537€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 702 307€ 3 702 307€ 2 700 000€ 2 702 649€ 2 702 902€ 5 637 668€ 5 751 119€ 2 012 697€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 2 946 724€ 2 936 424€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
704 643€ 970 592€ 1 496 425€ 758 947€ 781 302€ 990 418€ 959 989€ 1 113 906€ 1 020 325€ 742 898€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
488 492€ 680 358€ 1 034 720€ 497 950€ 517 628€ 602 456€ 494 988€ 701 520€ 647 629€ 468 571€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
367 051€ 498 672€ 786 124€ 378 641€ 390 914€ 602 639€ 440 752€ 558 712€ 432 943€ 323 100€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
90 405€ 109 254€ 108 419€ 94 585€ 96 249€ 70 482€ 67 700€ 46 706€ 33 392€ 27 362€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
248 231 € 450 117 € 283 626 € 286 129 € 356 797 € 333 943 € 109 843 € 173 210 € 191 668 € 192 594 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 339€ 63 481€ 78 577€ 75 785€ 85 138€ 50 338€ 96 296€ 108 680€ 130 855€ 161 344€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
218 892€ 386 636€ 205 049€ 210 344€ 271 659€ 283 605€ 13 547€ 64 530€ 60 813€ 31 250€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 170 648€ 1 228 406€ 1 563 046€ 1 060 983€ 1 000 000€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
14 501 € -33 911 € -9 849 € 21 794 € 2 136 € 16 164 € 75 130 € 34 107 € 20 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 501€ -33 911€ -9 849€ 21 794€ 2 136€ 13 164€ 75 130€ 34 107€ 20 500€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 000€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€