Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 475 € 35 918 € 41 143 € 59 133 € 59 116 € 98 182 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 365 € 18 244 € 31 125 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 365 € 18 244 € 31 125 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 365€ 18 244€ 31 125€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
30 475 € 35 918 € 41 143 € 53 768 € 40 872 € 67 057 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
52 € 50 € 30 € 45 € 50 € 120 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
25 726 € 17 082 € 36 989 € 51 004 € 38 863 € 62 818 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 727€ 14 764€ 34 715€ 49 083€ 37 767€ 60 977€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 999€ 2 318€ 2 274€ 1 921€ 1 096€ 1 841€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 697 € 18 786 € 4 124 € 2 719 € 1 959 € 4 104 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 697€ 18 786€ 4 124€ 2 719€ 1 959€ 4 104€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 475 € 35 918 € 41 143 € 59 133 € 59 116 € 98 182 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 619 € 21 534 € 14 514 € 9 602 € 3 192 € 3 043 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 579 € 3 579 € 3 579 € 3 579 € 3 579 € 3 579 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 955 € -4 065 € -8 978 € -15 387 € -15 536 € -10 453 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
85 € 7 020 € 4 913 € 6 410 € 149 € -5 083 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 856 € 14 384 € 26 629 € 49 531 € 55 924 € 95 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
102 € 57 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
102€ 57€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 804 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 856 € 14 384 € 26 629 € 49 531 € 55 822 € 89 278 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
321€ 3 960€ 405€ 17 530€ 19 975€ 9 263€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 425€ 7 425€ 24 425€ 24 425€ 30 228€ 70 667€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
479€ 504€ 501€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 110€ 2 999€ 1 799€ 7 097€ 5 115€ 8 847€
116
B.III.10
Ostatné záväzky