Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
40 094 800 € 34 998 439 € 46 300 425 € 43 484 257 € 42 281 997 € 32 987 269 € 27 809 621 € 24 584 541 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 779 685 € 659 278 € 98 881 € 146 359 € 196 104 € 250 914 € 203 902 € 174 439 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
273 675 € 125 805 € 98 484 € 143 159 € 188 697 € 234 313 € 189 777 € 153 737 €
005
A.I.2
Software
87 997€ 114 677€ 98 484€ 143 159€ 188 697€ 234 313€ 189 777€ 153 737€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
173 700€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
11 978€ 11 128€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 506 010 € 533 473 € 397 € 3 200 € 7 407 € 16 601 € 14 125 € 20 702 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
259 960€ 46 051€ 397€ 3 200€ 7 407€ 16 601€ 14 125€ 20 702€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 246 050€ 270 102€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
217 320€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 967 639 € 22 621 269 € 27 565 433 € 26 580 474 € 24 768 175 € 30 346 038 € 18 960 425 € 24 390 359 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 231 378 € 2 707 732 € 2 142 405 € 1 567 799 € 755 111 € 42 136 €
032
B.I.1
Materiál
472 391€ 0€ 13 889€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
193 313€
034
B.I.3
Výrobky
2 224 082€ 2 224 082€ 2 142 405€ 1 563 567€ 561 798€ 28 247€
036
B.I.5
Tovar
7 296€ 11 259€ 4 232€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 390 353 € 3 193 537 € 3 054 895 € 3 678 420 € 48 720 € 46 829 € 40 626 € 104 098 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 637 861€ 3 076 624€ 2 910 233€ 3 542 860€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
752 492€ 116 913€ 144 662€ 135 560€ 48 720€ 46 829€ 40 626€ 104 098€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
17 141 492 € 15 871 252 € 20 803 249 € 19 990 604 € 19 986 989 € 26 471 464 € 17 832 090 € 12 097 783 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 140 554€ 14 264 070€ 15 853 793€ 17 397 746€ 17 252 358€ 21 995 507€ 12 605 090€ 11 754 253€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 474 839€ 152 918€ 165 803€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 629 755€ 1 766 336€ 4 467 378€ 4 179 214€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 1 758 081€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
460 684€ 1 442 097€ 1 146 758€ 812 633€ 970 155€ 1 044 850€ 339 578€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
65 415€ 12 167€ 7 140€ 13 889€ 6 395€ 8 579€ 2 936€ 3 952€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 204 416 € 848 748 € 1 564 884 € 1 343 651 € 3 977 355 € 3 785 609 € 1 087 709 € 12 188 478 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 466€ 2 317€ 5 522€ 2 903€ 2 181€ 2 702€ 3 145€ 1 825€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 202 950€ 846 431€ 1 559 362€ 1 340 748€ 3 975 174€ 3 782 907€ 1 084 564€ 12 186 653€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 347 476 € 11 717 892 € 18 636 111 € 16 757 424 € 17 317 718 € 2 390 317 € 8 645 294 € 19 743 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 885 388€ 2 071 373€ 2 232 147€ 2 091 129€ 994 993€ 119 401€ 1 096€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
207 851€ 205 929€ 200 056€ 35 426€ 93 969€ 31 553€ 8 338€ 19 743€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 254 237€ 9 440 590€ 16 203 908€ 14 630 869€ 16 228 756€ 2 239 363€ 8 635 860€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
40 094 800 € 34 998 439 € 46 300 425 € 43 484 257 € 42 281 997 € 32 987 269 € 27 809 621 € 24 584 541 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 303 945 € 3 407 058 € 7 427 740 € 5 435 840 € 4 016 106 € 6 661 679 € 5 867 893 € 6 798 667 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 416 902 € 367 112 € 153 051 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 416 902€ 367 112€ 153 051€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 548 442 € 2 472 240 € -939 394 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 472 240€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 548 442€ -939 394€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
896 887 € -4 020 682 € 2 472 240 € 1 419 734 € -939 394 € 1 739 777 € 995 781 € 2 140 616 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 494 346 € 24 740 145 € 28 031 785 € 27 831 331 € 27 310 733 € 19 457 130 € 17 008 891 € 17 785 874 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
523 444 € 531 536 € 674 138 € 605 595 € 324 815 € 344 035 € 174 366 € 944 890 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 23 600€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50 534€ 55 653€ 30 256€ 32 559€ 94 678€ 75 464€ 85 892€ 524 757€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
31 885€ 31 885€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
441 025€ 443 998€ 643 882€ 573 036€ 230 137€ 244 971€ 88 474€ 420 133€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 327 187 € 2 353 871 € 2 241 343 € 1 852 481 € 912 245 € 109 351 € 3 202 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
64 042€ 91 488€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
2 253 110€ 2 253 110€ 2 234 315€ 1 847 754€ 908 995€ 108 363€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 035€ 9 273€ 7 028€ 4 727€ 3 250€ 988€ 3 202€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 080 799 € 19 297 449 € 22 423 668 € 23 539 115 € 26 073 673 € 19 003 744 € 16 834 525 € 16 837 782 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 469 196€ 17 093 519€ 22 252 318€ 23 356 852€ 22 360 043€ 17 587 161€ 16 684 930€ 16 761 756€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 928€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 502 571€ 2 102 290€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
51 637€ 50 449€ 47 169€ 25 573€ 28 688€ 33 974€ 94 331€ 20 732€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 478€ 39 171€ 35 861€ 20 169€ 22 192€ 25 983€ 29 174€ 14 315€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
17 917€ 12 020€ 88 320€ 136 521€ 187 220€ 1 349 611€ 25 985€ 40 962€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 475 530€ 87€ 105€ 17€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 562 916 € 2 557 289 € 2 692 636 € 1 834 140 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 046 187€ 2 138 108€ 2 325 414€ 1 629 547€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
516 729€ 419 181€ 367 222€ 204 593€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
9 296 509 € 6 851 236 € 10 840 900 € 10 217 086 € 10 955 158 € 6 868 460 € 4 932 837 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 000 666€ 6 528 539€ 10 491 569€ 9 964 736€ 10 955 158€ 6 868 337€ 4 931 462€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
269 210€ 296 063€ 322 697€ 234 460€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 633€ 26 634€ 26 634€ 17 890€ 123€ 1 375€