• Konanie č. 595461
 • Vydaný 09.01.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Úpadca obchodnej spoločnosti WYSSY s.r.o.
  IČO: 44604254
 • Navrhovatelia WYSSY s.r.o.
  Cukrovarská 2659
  97901   Rimavská Sobota
Druh
Oznam
Oznam

Sro 16376/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti WYSSY s.r.o., Cukrovarská 2659, Rimavská Sobota, IČO: 44 604 254, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák.

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 28Cbr/37/2016
 • ICS 6116209634
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Roman Karkalík

Likvidácie a zrušenia - podania z Obchodného Vestníka

Likvidátor Typ Dodatočná Dátum
zverejnenia
-- Bez názvu --
Zobraziť
Zrušenie 12.1.2017