Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IPB-Martin, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
184 769 € 203 394 € 228 866 € 239 991 € 239 978 € 5 896 € 5 896 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
41 122 € 69 990 € 120 545 € 172 533 € 185 736 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
41 122 € 69 990 € 120 545 € 172 533 € 185 736 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 122€ 69 990€ 120 545€ 172 533€ 185 736€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
143 647 € 133 404 € 108 255 € 67 151 € 54 242 € 5 896 € 5 896 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 805 € 84 606 € 91 825 € 63 262 € 38 022 € 0 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 705€ 84 506€ 91 725€ 62 767€ 37 922€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
395€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
133 842 € 48 798 € 16 430 € 3 889 € 16 220 € 5 896 € 5 896 €
056
B.IV.1
Peniaze
113 779€ 47 422€ 15 282€ 2 474€ 4 041€ 5 896€ 5 396€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 063€ 1 376€ 1 148€ 1 415€ 12 179€ 500€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
66 € 307 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
66€ 307€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
184 769 € 203 394 € 228 866 € 239 991 € 239 978 € 5 896 € 5 896 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-117 267 € -98 104 € -73 400 € -42 565 € -19 850 € 4 766 € 5 726 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-103 104 € -78 399 € -47 565 € -24 850 € -234 € 726 € 726 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
726€ 726€ 726€ 726€ 726€ 726€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-103 830€ -79 125€ -48 291€ -25 576€ -960€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-19 163 € -24 705 € -30 835 € -22 715 € -24 616 € -960 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
302 036 € 301 498 € 302 266 € 282 556 € 259 828 € 1 130 € 170 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
222 195 € 222 195 € 222 195 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
222 195€ 222 195€ 222 195€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
79 841 € 79 303 € 80 071 € 282 556 € 259 828 € 1 130 € 170 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
42 008€ 40 365€ 40 277€ 243 510€ 254 686€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 220€ 2 325€ 3 181€ 2 683€ 3 625€ 1 130€ 170€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
36 613€ 36 613€ 36 613€ 36 363€ 1 517€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€