Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGB FOREST s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
527 661 € 985 557 € 872 865 € 222 101 € 504 361 € 75 791 € 1 385 430 € 104 063 € 84 975 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
422 032 € 424 419 € 9 438 € 902 484 € 94 898 € 66 399 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
422 032 € 424 419 € 9 438 € 1 562 € 1 562 € 3 063 €
012
A.II.1
Pozemky
1 562€ 1 562€ 1 563€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
422 032€ 1 500€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
424 419€ 9 438€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
900 922 € 93 336 € 63 336 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
900 922€ 93 336€ 63 336€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
527 661 € 538 420 € 411 576 € 169 367 € 504 358 € 75 791 € 482 946 € 9 165 € 18 430 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 258 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 865€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 393€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
527 582 € 533 906 € 406 757 € 104 893 € 439 590 € 16 571 € 435 069 € 171 € 1 239 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
438 129 € 445 265 € 63 118 € 14 201 € 409 429 € 435 069 € 1 038 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
438 129€ 445 265€ 63 118€ 14 201€ 409 429€ 435 069€ 1 038€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
88 641€ 88 641€ 68 252€ 90 692€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
101€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
275 387€ 10 161€ 16 571€ 70€ 201€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
812€ 20 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
79 € 4 514 € 4 819 € 64 474 € 64 768 € 59 220 € 47 877 € 8 994 € 9 933 €
072
B.V.1.
Peniaze
79€ 4 509€ 4 540€ 64 367€ 64 658€ 36 222€ 27 423€ 8 252€ 9 883€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5€ 279€ 107€ 110€ 22 998€ 20 454€ 742€ 50€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 105 € 36 870 € 43 296 € 3 € 146 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14 431€ 28 862€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 105€ 22 439€ 14 434€ 3€ 146€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
527 661 € 985 557 € 872 865 € 222 101 € 504 361 € 75 791 € 1 385 430 € 104 063 € 84 975 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
71 926 € 122 066 € 214 867 € 192 758 € 114 546 € 73 391 € 75 357 € 2 286 € 8 003 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
20 569€ 20 569€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 118 € 118 € 118 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 118€ 118€ 118€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
497 € 78 867 € 56 759 € 68 546 € 62 391 € 64 357 € -7 832 € -2 115 € 64 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
78 867€ 78 867€ 56 759€ 68 546€ 62 391€ 64 357€ 64€ 64€ 64€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-78 370€ -7 896€ -2 179€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-50 140 € -78 370 € 22 108 € -11 788 € 6 155 € -1 966 € 73 071 € -5 717 € -2 179 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
455 735 € 863 491 € 457 998 € 29 343 € 389 815 € 2 400 € 1 310 073 € 101 777 € 61 672 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
497 € 214 765 € 432 235 € 189 € 81 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
214 283€ 431 922€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
497€ 482€ 313€ 189€ 81€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
455 106 € 643 967 € 21 751 € 28 068 € 388 537 € 610 073 € 90 277 € 59 572 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
323 423 € 380 027 € 2 368 € 2 274 € 379 936 € 389 463 € 15 723 € 11 738 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
323 423€ 380 027€ 2 368€ 2 274€ 379 936€ 389 463€ 15 723€ 11 738€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
45 945€ 18 538€ 200 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
69 222€ 44 404€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 385€ 3 220€ 2 076€ 1 418€ 91€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 701€ 26 325€ 5 375€ 4 228€ 916€ 515€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 327€ 10 194€ 8 313€ 952€ 6 267€ 20 610€ 935€ 613€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
33 710€ 223 036€ 2 475€ 4 397€ 2 211€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 729 € 4 012 € 1 086 € 1 197 € 2 400 € 11 500 € 2 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 479€ 2 762€ 436€ 347€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 250€ 1 250€ 650€ 850€ 2 400€ 11 500€ 2 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
132€ 30€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
700 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
200 000 € 15 300 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 300€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
150 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
50 000€