Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Účtovníctvo - MADO, s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
49 319€ 41 048€ 47 411€ 15 481€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
49 319 € 41 047 € 47 411 € 15 481 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
49 294€ 41 048€ 47 411€ 15 476€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25€ -1€ 5€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
58 412 € 44 521 € 45 377 € 15 014 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 722€ 6 574€ 6 646€ 2 077€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
29 577€ 32 009€ 30 377€ 11 633€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 083 € 5 584 € 6 432 € 988 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 239€ 4 130€ 5 166€ 731€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 524€ 1 454€ 1 266€ 257€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 320€
20
F.
Dane a poplatky
280€ 153€ 183€ 66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 232€ 1 443€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 518€ 201€ 296€ 250€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-9 093 € -3 474 € 2 034 € 467 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 995 € 2 465 € 10 388 € 1 766 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
499 € 93 € 72 € 71 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
87 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
87€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
412€ 93€ 72€ 71€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-499 € -92 € -71 € -71 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-9 592 € -3 566 € 1 963 € 396 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 480 € 671 € 173 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 480€ 671€ 173€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 072 € -4 046 € 1 292 € 223 €