Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
281 572 € 430 119 € 298 680 € 300 368 € 317 086 € 248 298 € 214 295 € 270 005 € 431 524 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
281 572 € 430 097 € 298 680 € 300 166 € 316 894 € 248 081 € 214 052 € 269 739 € 431 470 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
25 403 € 11 126 € 12 642 € 9 998 € 1 516 € 1 355 € 1 184 € 51 € 114 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
25 403€ 11 126€ 12 642€ 9 998€ 1 516€ 1 355€ 1 184€ 51€ 114€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
256 169 € 418 971 € 282 340 € 289 087 € 314 336 € 245 984 € 212 355 € 268 011 € 429 927 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
252 212€ 408 104€ 210 624€ 170 759€ 254 773€ 106 474€ 128 709€ 195 130€ 175 414€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
69 734€ 110 040€ 58 980€ 254 364€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
139 410€ 69 168€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 855€ 10 764€ 1 900€ 8 085€ 483€ 14 370€ 72 669€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
102€ 103€ 82€ 203€ 100€ 100€ 108€ 212€ 149€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 698 € 1 081 € 1 042 € 742 € 513 € 1 677 € 1 429 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 698€ 1 081€ 1 042€ 742€ 513€ 1 677€ 1 429€
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
22 € 202 € 192 € 217 € 243 € 266 € 54 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22€ 202€ 192€ 217€ 243€ 266€ 47€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
281 572 € 430 119 € 298 680 € 300 368 € 317 086 € 248 298 € 214 295 € 270 005 € 431 524 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
59 496 € 59 156 € 55 525 € 26 184 € 72 423 € 65 763 € 58 414 € 56 744 € 308 248 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 156 € 526 € -28 816 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 156€ 526€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 816€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
340 € 3 630 € 29 341 € -28 816 € 17 423 € 10 763 € 3 414 € 1 744 € 253 248 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
222 076 € 370 963 € 243 155 € 274 184 € 244 663 € 182 535 € 155 881 € 213 261 € 123 225 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
136 665 € 76 358 € 81 945 € 71 394 € 18 625 € 17 039 € 21 860 € 8 480 € 18 697 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 896€ 16 475€ 11 113€ 15 404€ 11 408€ 16 573€ 21 623€ 8 250€ 18 097€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 281€ 4 603€ 2 449€ 1 438€ 670€ 466€ 237€ 230€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
123 488€ 55 280€ 68 383€ 54 552€ 6 547€ 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
21 822 € 19 721 € 18 474 € 15 070 € 11 251 € 8 712 € 6 298 € 3 368 € 2 889 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 822€ 19 721€ 18 474€ 15 070€ 11 251€ 8 712€ 6 298€ 3 368€ 2 889€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
63 531 € 274 825 € 142 677 € 187 663 € 214 731 € 156 727 € 127 666 € 201 363 € 101 589 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
162 025€ 88 315€ 76 755€ 137 197€ 160 680€ 103 002€ 83 767€ 60 988€ 26 973€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
44€ 2 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
-194 409€ 101 017€ 77 301€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
43 420€ 39 169€ 31 043€ 27 790€ 24 863€ 23 501€ 19 752€ 27 501€ 29 694€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
29 369€ 26 360€ 21 095€ 18 724€ 16 305€ 15 314€ 12 963€ 17 776€ 19 009€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 126€ 19 964€ 13 784€ 3 952€ 12 883€ 14 910€ 11 184€ 17 753€ 23 913€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
58 € 59 € 59 € 57 € 56 € 57 € 57 € 50 € 50 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58€ 59€ 59€ 57€ 56€ 57€ 57€ 50€ 50€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
51 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
51€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé