Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
298 549€ 377 269€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
301 352 € 377 968 € 404 171 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 141€ 170€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
296 409€ 377 099€ 399 249€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
2 993€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 802€ 699€ 262€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
323 831 € 361 326 € 385 072 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 788€ 3 856€ 4 205€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
130 615€ 174 212€ 213 442€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
69 786€ 45 928€ 35 384€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
102 530 € 118 768 € 108 125 €
16
E.1.
Mzdové náklady
73 745€ 84 418€ 78 469€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 714€ 29 553€ 27 048€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 071€ 4 797€ 2 608€
20
F.
Dane a poplatky
1 499€ 190€ 442€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 515€ 17 855€ 21 561€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 515€ 17 855€ 21 561€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
850€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 098€ 517€ 1 063€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-22 479 € 16 642 € 19 099 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
96 361 € 153 273 € 149 211 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 142 € 3 736 € 3 515 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
191 € 363 € 243 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
191€ 363€ 243€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 951€ 3 373€ 3 272€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 142 € -3 736 € -3 515 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-25 621 € 12 906 € 15 584 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 3 255 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 3 255€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-26 581 € 9 651 € 15 584 €