Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
30.06.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 771 045 € 13 885 929 € 11 602 605 € 8 904 714 € 7 524 669 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 030 560 € 2 101 736 € 2 573 794 € 1 427 888 € 11 900 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
48 512 € 48 180 €
005
A.I.2
Software
48 512€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
48 180€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 636 085 € 1 892 139 € 1 781 063 € 883 320 € 11 900 €
012
A.II.1
Pozemky
1 770 056€ 1 644 350€ 1 639 454€ 426 646€
013
A.II.2
Stavby
31 952€ 32 840€ 34 616€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
224 305€ 214 949€ 99 037€ 15 859€ 11 900€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 609 772€ 7 956€ 440 815€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
345 963 € 161 417 € 792 731 € 544 568 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
92 358€ 2 019€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
183 605€ 159 398€ 143 380€ 348 823€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
70 000€ 649 351€ 195 745€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 722 106 € 11 774 459 € 9 026 553 € 7 475 517 € 7 510 449 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
47 918 € 82 154 € 33 901 €
036
B.I.5
Tovar
47 918€ 82 154€ 33 901€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
61 643 € 53 919 € 295 841 € 6 289 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 790€ 198 012€ 1 676€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
46 437€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
61 643€ 50 129€ 51 392€ 4 613€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
11 203 854 € 10 607 606 € 8 694 483 € 7 223 350 € 4 694 411 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 059 715€ 9 505 442€ 8 069 760€ 5 715 760€ 4 670 076€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
46 437€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 335€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 144 139€ 1 055 727€ 624 723€ 1 507 590€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 408 691 € 1 030 780 € 2 328 € 245 878 € 2 816 038 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 951€ 3 179€ 2 219€ 718€ 881€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 406 740€ 1 027 601€ 109€ 245 160€ 2 815 157€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 379 € 9 734 € 2 258 € 1 309 € 2 320 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 377€ 9 732€ 2 258€ 1 309€ 2 310€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 002€ 2€ 10€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 771 045 € 13 885 929 € 11 602 605 € 8 904 714 € 7 524 669 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 437 708 € 2 591 151 € 969 626 € 557 270 € 239 612 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-116 187 € -175 332 € -174 149 € -11 404 € 2 500 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500€ 2 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-128 886€ -175 332€ -174 149€ -13 904€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
12 699€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 736 483 € 1 112 574 € 541 174 € 209 613 € 92 533 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 736 483€ 1 112 574€ 541 174€ 209 613€ 92 533€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
787 412 € 1 623 909 € 572 601 € 331 561 € 117 079 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 310 725 € 11 294 778 € 10 632 979 € 8 347 444 € 7 285 057 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
218 236 € 11 486 € 8 706 € 5 679 € 4 580 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 757€ 11 486€ 8 706€ 5 679€ 4 580€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
200 479€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
181 938 € 182 317 € 516 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
181 750€ 181 750€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
188€ 567€ 68€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
448€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 824 632 € 9 996 452 € 8 276 461 € 7 819 637 € 7 279 961 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 990 796€ 8 541 457€ 7 048 912€ 7 725 317€ 7 264 029€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28 529€ 19 849€ 19 196€ 8 114€ 5 387€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 096€ 12 733€ 7 805€ 5 106€ 2 857€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 787 181€ 1 420 140€ 1 200 548€ 81 098€ 7 688€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30€ 2 273€ 2€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 085 919 € 1 104 523 € 2 347 812 € 522 128 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
637 372€ 656 989€ 831 937€ 463 572€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
448 547€ 447 534€ 1 515 875€ 58 556€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
22 612 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
22 562€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
50€