Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
403 908 € 267 915 € 394 113 € 380 727 € 511 275 € 412 612 € 377 650 € 257 596 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
28 050 € 24 239 € 33 907 € 41 154 € 31 116 € 14 846 € 22 229 € 8 412 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
28 050 € 24 239 € 33 907 € 41 154 € 31 116 € 14 846 € 22 229 € 8 412 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 050€ 24 239€ 33 907€ 29 285€ 31 116€ 14 846€ 22 229€ 8 412€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 869€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
375 858 € 243 676 € 360 206 € 339 573 € 480 159 € 397 766 € 355 421 € 249 184 €
015
B.I.
Zásoby
12 230€ 58€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
79 116 € 118 269 € 60 840 € 59 197 € 207 370 € 146 699 € 93 142 € 121 397 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
52 088€ 66 327€ 51 775€ 34 447€ 95 410€ 42 231€ 92 558€ 120 881€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
26 461€ 51 413€ 8 513€ 24 321€ 11 732€ 4 231€ 338€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
567€ 529€ 552€ 429€ 100 228€ 100 237€ 246€ 516€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
296 742 € 125 407 € 287 136 € 280 318 € 272 789 € 251 067 € 262 279 € 127 787 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
296 742€ 125 407€ 287 136€ 280 318€ 272 789€ 251 067€ 262 279€ 127 787€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
403 908 € 267 915 € 394 113 € 380 727 € 511 275 € 412 612 € 377 650 € 257 596 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
364 940 € 231 148 € 360 372 € 326 183 € 391 277 € 329 040 € 233 154 € 172 034 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
205 649€ 44 566€ 44 566€ 44 566€ 84 542€ 207 653€ 146 534€ 84 542€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
133 791 € 161 082 € 290 306 € 256 117 € 281 235 € 95 887 € 61 120 € 61 992 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
38 968 € 36 767 € 33 741 € 54 544 € 119 998 € 83 572 € 144 496 € 85 562 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 264€ 1 065€ 812€ 530€ 352€ 235€ 192€ 137€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
37 704 € 35 702 € 32 929 € 54 014 € 119 646 € 83 337 € 144 304 € 85 425 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
31 346€ 28 575€ 17 271€ 47 353€ 64 630€ 72 022€ 134 511€ 82 504€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 813€ 6 547€ 6 046€ 6 156€ 3 241€ 1 111€ 1 287€ 999€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
545€ 580€ 9 612€ 505€ 51 775€ 10 204€ 8 506€ 1 922€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci