Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
140 178€ 95 425€ 86 508€ 85 038€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
147 301 € 95 869 € 94 152 € 85 561 € 88 090 € 77 147 € 132 844 € 116 520 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
140 178€ 95 425€ 86 508€ 85 038€ 86 335€ 69 809€ 99 839€ 93 075€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 851€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 900€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 350€ 950€
07
V.
Aktivácia
2 350€ 1 400€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 167€ 1 700€ 7 300€ 9 880€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 123€ 444€ 577€ 523€ 55€ 38€ 13 274€ 21 095€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
147 763 € 99 448 € 95 976 € 238 974 € 92 182 € 95 712 € 155 186 € 160 483 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
104 925€ 57 656€ 59 588€ 53 840€ 53 527€ 50 029€ 66 633€ 65 655€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 926€ 8 750€ 7 286€ 7 855€ 11 030€ 8 726€ 19 145€ 22 293€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 757€ 7 695€ 3 891€ 3 267€ 4 748€ 13 550€ 17 660€ 25 367€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 216 € 22 677 € 22 454 € 19 949 € 17 431 € 15 775 € 20 935 € 21 999 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 885€ 16 707€ 16 552€ 15 361€ 13 517€ 12 003€ 15 474€ 16 292€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 270€ 5 880€ 5 825€ 4 507€ 3 845€ 3 772€ 5 370€ 5 692€
19
E.4.
Sociálne náklady
61€ 90€ 77€ 81€ 69€ 91€ 15€
20
F.
Dane a poplatky
71€ 120€ 287€ 258€ 443€ 51€ 466€ 965€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
475€ 1 750€ 1 506€ 1 335€ 3 618€ 4 389€ 20 641€ 22 723€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
475€ 1 750€ 1 506€ 1 335€ 3 618€ 4 389€ 20 641€ 22 723€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 563€ 8 148€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
393€ 800€ 964€ 152 470€ 1 385€ 1 629€ 1 558€ 1 481€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-462 € -3 579 € -1 824 € -153 413 € -4 092 € -18 565 € -22 342 € -43 963 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 570 € 21 324 € 17 643 € 20 076 € 17 030 € -2 496 € 6 252 € -17 890 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 631 € 972 € 873 € 709 € 713 € 558 € 1 185 € 557 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
4€ 500€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 631€ 972€ 873€ 709€ 709€ 558€ 685€ 557€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 631 € -972 € -873 € -709 € -713 € -558 € -1 185 € -557 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 093 € -4 551 € -2 697 € -154 122 € -4 805 € -19 123 € -23 527 € -44 520 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
961 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
961€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 093 € -4 551 € -2 697 € -155 083 € -5 765 € -20 083 € -24 487 € -44 520 €