Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
193 348 € 355 626 € 447 415 € 358 119 € 419 746 € 443 907 € 205 360 € 50 273 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
33 622 € 38 584 € 46 515 € 71 011 € 87 870 € 88 717 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
7 169 € 1 980 € 4 651 € 3 517 € 5 352 € 7 187 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
7 169€ 1 980€ 4 651€ 3 517€ 5 352€ 7 187€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
26 453 € 36 604 € 41 864 € 67 494 € 82 518 € 81 530 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 453€ 36 604€ 41 864€ 67 494€ 57 703€ 81 530€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 24 815€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
152 603 € 307 445 € 398 830 € 285 811 € 330 626 € 354 823 € 205 298 € 49 832 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 19 512 € 111 536 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 19 512€ 111 536€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 318 € 176 332 € 117 244 € 203 769 € 284 626 € 241 550 € 161 256 € 32 768 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 216€ 96 236€ 101 855€ 184 486€ 244 566€ 240 804€ 161 024€ 29 627€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 60 067€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 20 053€ 15 350€ 19 149€ 39 999€ 134€ 3 044€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
102€ -24€ 39€ 134€ 61€ 746€ 98€ 97€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
110 285 € 111 601 € 170 050 € 82 042 € 46 000 € 113 273 € 44 042 € 17 064 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 488€ 14 856€ 11 893€ 13 928€ 13 050€ 12 962€ 12 031€ 13 315€
057
B.IV.2
Účty v bankách
97 797€ 96 745€ 158 157€ 68 114€ 32 950€ 100 311€ 32 011€ 3 749€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 123 € 9 597 € 2 070 € 1 297 € 1 250 € 367 € 62 € 441 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 39€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 123€ 1 743€ 2 070€ 1 297€ 1 250€ 367€ 62€ 402€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 7 854€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
193 348 € 355 626 € 447 415 € 358 119 € 419 746 € 443 907 € 205 360 € 50 273 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
125 038 € 257 276 € 256 475 € 235 444 € 334 340 € 300 928 € 115 116 € 22 831 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
750€ 750€ 750€ 750€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 750€ 750€ 750€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
113 259 € 248 224 € 227 195 € 241 440 € 262 678 € 69 541 € 14 581 € 3 596 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
113 259€ 248 224€ 227 195€ 241 440€ 262 678€ 69 541€ 14 581€ 3 596€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 529 € 802 € 21 030 € -14 246 € 63 412 € 223 137 € 92 285 € 11 735 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
68 310 € 98 350 € 190 940 € 122 615 € 85 406 € 142 979 € 90 244 € 27 442 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 992 € 9 391 € 4 882 € 3 863 € 2 354 € 5 545 € 9 204 € 3 751 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 5 545€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€ 3 863€ 2 354€ 9 204€ 3 751€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 992€ 9 391€ 4 882€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 € 387 € 821 € 481 € 406 € 294 € 178 € 217 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19€ 387€ 821€ 481€ 406€ 294€ 178€ 217€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
56 299 € 88 572 € 185 237 € 98 397 € 41 353 € 74 704 € 80 862 € 23 474 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 920€ 64 800€ 150 980€ 75 698€ 24 815€ 1 549€ 2 790€ 2 733€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
340€ 340€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 268€ 6 456€ 3 174€ 10 298€ 3 127€ 8 462€ 3 519€ 7 766€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 652€ 6 208€ 5 666€ 5 916€ 4 604€ 4 895€ 9 950€ 4 429€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 354€ 8 429€ 5 415€ 4 994€ 4 738€ 4 832€ 7 917€ 2 977€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 105€ 2 679€ 1 552€ 1 491€ 4 069€ 54 966€ 56 346€ 5 229€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 0€ 18 450€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 19 874 € 41 293 € 62 436 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 19 874€ 41 293€ 62 436€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 60 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 60€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€