Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
267 513€ 288 719€ 187 020€ 36 957€ 60 495€ 4 099€ 6 528€ 5 666€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
199 653€ 252 833€ 152 342€ 31 594€ 45 939€ 5 094€ 3 988€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
67 860 € 35 886 € 34 678 € 5 363 € 14 556 € 4 099 € 1 434 € 1 678 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
311 847 € 306 166 € 290 066 € 367 573 € 341 281 € 543 637 € 356 181 € 161 837 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
311 847€ 306 166€ 290 066€ 367 573€ 341 281€ 543 637€ 356 181€ 161 837€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
101 307 € 113 980 € 57 133 € 147 658 € 59 998 € 50 590 € 68 900 € 40 203 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 694€ 31 501€ 19 867€ 35 524€ 13 843€ 17 827€ 16 959€ 17 789€
10
B.2
Služby
83 613€ 82 479€ 37 266€ 112 134€ 46 155€ 32 763€ 51 941€ 22 414€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
278 400 € 228 072 € 267 611 € 225 278 € 295 839 € 497 146 € 288 715 € 123 312 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
264 568 € 231 804 € 204 870 € 233 664 € 183 513 € 190 705 € 167 984 € 108 202 €
13
C.1
Mzdové náklady
191 196€ 167 888€ 149 754€ 175 520€ 134 785€ 139 716€ 125 125€ 90 096€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
65 847€ 57 424€ 49 837€ 52 845€ 43 940€ 46 189€ 38 940€ 15 478€
16
C.4
Sociálne náklady
7 525€ 6 492€ 5 279€ 5 299€ 4 788€ 4 800€ 3 919€ 2 628€
17
D
Dane a poplatky
663€ 591€ 642€ 389€ 477€ 535€ 63€ 307€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 978€ 22 441€ 32 253€ 26 824€ 25 662€ 13 931€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 50 000€ 49 600€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 21 295€ 31 298€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 025€ 3 600€ 1 500€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 293€ 9 739€ 664€ 8 790€ 1 759€ 1 537€ 33€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 917€ 4 743€ 4 576€ 4 854€ 5 389€ 4 604€ 97€ 36€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 542 € 3 337 € 25 934 € -13 361 € 82 557 € 287 408 € 120 571 € 14 800 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
126€ 67€ 3€ 5€ 4€ 1€ 4€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 186€ 438€ 140€ 0€
41
O
Kurzové straty
654€ 831€ 9€ 277€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
348€ 363€ 286€ 356€ 312€ 239€ 203€ 116€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-876 € -941 € -286 € 76 € -444 € -235 € -202 € -112 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 666 € 2 396 € 25 648 € -13 285 € 82 113 € 287 173 € 120 369 € 14 688 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 137 € 1 594 € 4 618 € 961 € 18 701 € 64 036 € 28 084 € 2 953 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 137€ 1 594€ 4 618€ 961€ 18 701€ 64 036€ 28 084€ 2 953€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 529 € 802 € 21 030 € -14 246 € 63 412 € 223 137 € 92 285 € 11 735 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 666 € 2 396 € 25 648 € -13 285 € 82 113 € 287 173 € 120 369 € 14 688 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 529 € 802 € 21 030 € -14 246 € 63 412 € 223 137 € 92 285 € 11 735 €