Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SloStroj s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
14 284 145 € 9 659 686 € 9 967 607 € 9 685 401 € 8 943 191 € 7 710 959 € 4 863 876 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
384 491 € 384 491 € 384 491 € 384 491 € 384 491 € 384 491 € 384 491 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
76 126 € 76 126 € 76 126 € 76 126 € 76 126 € 76 126 € 76 126 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
76 126€ 76 126€ 76 126€ 76 126€ 76 126€ 76 126€ 76 126€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
308 365 € 308 365 € 308 365 € 308 365 € 308 365 € 308 365 € 308 365 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
308 365€ 308 365€ 308 365€ 308 365€ 308 365€ 308 365€ 308 365€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
13 899 654 € 9 275 195 € 9 583 116 € 9 300 910 € 8 558 700 € 7 326 468 € 4 479 385 €
015
B.I.
Zásoby
11 140€ 11 140€ 11 140€ 11 140€ 95 771€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 081 359 € 8 936 732 € 9 318 938 € 8 438 372 € 8 113 372 € 6 971 954 € 4 382 726 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
11 066 715€ 7 766 566€ 8 156 786€ 7 424 018€ 7 099 018€ 5 013 593€ 4 236 473€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 095€ 156 617€ 148 603€ 805€ 805€ 1 030 764€ 631€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 013 549€ 1 013 549€ 1 013 549€ 1 013 549€ 1 013 549€ 927 597€ 145 622€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 807 155 € 327 323 € 253 038 € 851 398 € 445 328 € 258 743 € 96 659 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 675 186€ 195 354€ 121 069€ 719 429€ 313 359€ 126 774€ 96 659€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
131 969€ 131 969€ 131 969€ 131 969€ 131 969€ 131 969€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
14 284 145 € 9 659 686 € 9 967 607 € 9 685 401 € 8 943 191 € 7 710 959 € 4 863 876 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 650 263 € 2 501 069 € 2 592 238 € 2 581 162 € 2 578 021 € -1 779 € 1 176 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 542 911€ 2 480 094€ 2 576 161€ 2 573 021€ 2 563 605€ -5 692€ -5 616€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
102 352 € 15 975 € 11 077 € 3 141 € 9 416 € -1 087 € 1 792 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
11 633 882 € 7 158 617 € 7 375 369 € 7 104 239 € 6 365 170 € 7 712 738 € 4 862 700 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
834 458€ 834 458€ 834 458€ 834 458€ 834 458€ 834 458€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
10 777 507 € 6 302 242 € 6 518 994 € 6 247 864 € 5 508 795 € 6 856 363 € 4 862 700 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
8 081 683€ 5 895 370€ 4 786 145€ 5 429 794€ 4 687 019€ 5 433 845€ 4 017 934€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 108€ 3 212€ 3 212€ 3 212€ 3 174€ 2 532€ 6 224€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
25 289€ 3 435€ 6 243€ 3 298€ 5 322€ 4 470€ 2 682€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 667 427€ 400 225€ 1 723 394€ 811 560€ 813 280€ 1 415 516€ 835 860€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 917€ 21 917€ 21 917€ 21 917€ 21 917€ 21 917€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci