Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Winston bros s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
740 817€ 1 009 233€ 1 836 054€ 866 666€ 47 304€ 59 309€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
740 817 € 1 009 231 € 1 835 886 € 866 278 € 47 261 € 59 709 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 530€ 1 992€ 494€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
733 071€ 977 592€ 1 817 641€ 863 246€ 43 305€ 58 815€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 792€ 28 525€ 11 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 954€ 3 114€ 5 715€ 3 032€ 1 964€ 400€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
707 322 € 967 889 € 1 717 878 € 791 336 € 43 723 € 67 787 € 67 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 173€ 1 150€ 394€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 738€ 23 332€ 67 761€ 39 495€ 7 936€ 2 485€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
624 915€ 825 198€ 1 488 727€ 662 101€ 29 239€ 59 686€ 36€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
35 892 € 61 681 € 114 023 € 54 645 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 103€ 44 151€ 83 133€ 38 783€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 585€ 13 350€ 24 543€ 12 687€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 204€ 4 180€ 6 347€ 3 175€
20
F.
Dane a poplatky
1 103€ 1 307€ 1 353€ 1 511€ 387€ 37€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 224€ 27 176€ 27 958€ 26 174€ 3 104€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 224€ 27 176€ 27 958€ 26 174€ 3 104€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 273€ 10 588€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
656€ 429€ 248€ 161€ 1 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 794€ 5 493€ 6 047€ 7 249€ 907€ 5 185€ 31€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
33 495 € 41 342 € 118 008 € 74 942 € 3 538 € -8 078 € -67 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
89 418 € 129 062 € 261 510 € 161 650 € 6 972 € -3 256 € -36 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 168 € 387 € 43 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 168€ 387€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 687 € 3 833 € 9 957 € 4 536 € 493 € 352 € 31 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
690 € 66 € 123 € 361 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
690€ 66€ 123€ 361€
52
O.
Kurzové straty
185€ 245€ 5 129€ 1 175€ 2€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 812€ 3 522€ 4 705€ 3 361€ 130€ 351€ 31€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 687 € -3 831 € -9 789 € -4 149 € -450 € -352 € -31 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
28 808 € 37 511 € 108 219 € 70 793 € 3 088 € -8 430 € -98 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 243 € 9 656 € 26 266 € 18 462 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 243€ 9 656€ 26 266€ 18 462€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 565 € 27 855 € 81 953 € 52 331 € 2 128 € -9 390 € -98 €