Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MunDem s. r. o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 895 € 7 475 € 8 406 € 22 252 € 37 424 € 42 695 € 52 866 € 57 523 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 908 € 38 166 € 40 423 € 44 936 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
35 908 € 38 166 € 40 423 € 44 936 €
012
A.II.1
Pozemky
0 €
013
A.II.2
Stavby
35 908 € 38 166 € 40 423 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 895 € 7 475 € 8 406 € 22 252 € 1 516 € 4 529 € 12 443 € 12 587 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
7 036 € 43 € 9 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
43 € 9 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 687 € 19 563 € 273 € 317 € 926 € 9 123 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 687 € 19 556 € 0 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
273 € 317 € 926 € 9 123 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 895 € 439 € 719 € 2 689 € 1 243 € 4 169 € 11 508 € 3 464 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 895 € 439 € 719 € 2 689 € 50 € 50 € 57 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 193 € 4 119 € 11 451 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 895 € 7 475 € 8 406 € 22 252 € 37 424 € 42 695 € 52 866 € 57 523 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 895 € 7 435 € 7 926 € 10 525 € 11 646 € 25 440 € 33 957 € 43 303 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 0 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 926 € 5 526 € 6 646 € 20 440 € 28 457 € 25 748 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 440 € 28 457 € 25 748 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-105 € -491 € -2 600 € -1 121 € -13 794 € -8 517 € 2 709 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
40 € 480 € 11 727 € 25 778 € 17 255 € 18 909 € 14 220 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
110 € 119 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
110 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
119 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 963 € 15 963 € 17 934 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
15 963 € 15 963 € 17 912 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
40 € 480 € 11 727 € 9 815 € 1 292 € 865 € 14 101 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
879 € 137 € 20 € 168 € 244 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
314 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 235 € 0 € 5 330 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 170 € 2 289 € 294 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
186 € 165 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
40 € 480 € 7 364 € 968 € 960 € 0 € 8 527 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
312 € 238 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 €