Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 034 540 € 20 172 215 € 14 163 830 € 16 814 930 € 12 183 865 € 11 171 160 € 7 695 020 € 6 968 716 € 6 208 367 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
151 740 € 92 927 € 25 291 € 30 111 € 25 305 € 10 798 € 41 983 € 77 087 € 137 162 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
375 € 1 131 € 18 018 € 20 714 € 20 014 € 6 955 € 32 885 € 82 849 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
375€ 1 131€ 3 018€ 5 714€ 5 014€ 6 955€ 32 885€ 82 849€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
15 000€ 15 000€ 15 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
148 486 € 88 917 € 4 394 € 6 518 € 2 412 € 964 € 39 104 € 41 323 € 51 434 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
148 486€ 88 917€ 4 394€ 6 518€ 2 412€ 964€ 39 104€ 41 323€ 51 434€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 879 € 2 879 € 2 879 € 2 879 € 2 879 € 2 879 € 2 879 € 2 879 € 2 879 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 879€ 2 879€ 2 879€ 2 879€ 2 879€ 2 879€ 2 879€ 2 879€ 2 879€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 309 132 € 18 044 947 € 11 371 767 € 13 805 239 € 10 313 139 € 11 136 000 € 7 648 498 € 6 884 881 € 6 069 764 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
34 € 72 € 80 € 8 €
035
B.I.1
Materiál
34€ 72€ 80€ 8€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
37 413 € 16 902 € 14 599 € 27 357 € 12 094 € 18 887 € 7 633 € 527 € 1 504 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
37 413€ 16 902€ 14 599€ 27 357€ 12 094€ 18 887€ 7 633€ 527€ 1 504€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
17 390 227 € 14 927 508 € 9 561 976 € 12 015 487 € 9 262 653 € 9 656 821 € 6 713 328 € 6 091 121 € 5 630 093 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 621 403 € 10 019 905 € 6 025 480 € 8 638 349 € 6 164 277 € 8 302 781 € 5 344 319 € 4 721 419 € 4 153 692 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
40 400€ 1 000 000€ 955 775€ 161 927€ 10 800€ 225 583€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 581 003€ 10 019 905€ 5 025 480€ 7 682 574€ 6 002 350€ 8 291 981€ 5 118 736€ 4 721 419€ 4 153 692€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
178 269€ 145 641€ 130 578€ 157 895€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 768 824€ 4 907 603€ 3 536 496€ 3 198 869€ 2 952 735€ 1 354 040€ 1 369 009€ 1 239 124€ 1 318 506€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 881 458 € 3 100 537 € 1 795 192 € 1 762 395 € 1 038 392 € 1 460 292 € 927 465 € 793 153 € 438 159 €
072
B.V.1.
Peniaze
398 168€ 392 326€ 300 101€ 327 416€ 198 777€ 100 097€ 117 121€ 135 770€ 92 539€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 483 290€ 2 708 211€ 1 495 091€ 1 434 979€ 839 615€ 1 360 195€ 810 344€ 657 383€ 345 620€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 573 668 € 2 034 341 € 2 766 772 € 2 979 580 € 1 845 421 € 24 362 € 4 539 € 6 748 € 1 441 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 865€ 12 559€ 20 247€ 21 165€ 24 223€ 24 362€ 4 539€ 6 748€ 1 441€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 561 803€ 2 021 782€ 2 746 525€ 2 958 415€ 1 821 198€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 034 540 € 20 172 215 € 14 163 830 € 16 814 930 € 12 183 865 € 11 171 160 € 7 695 020 € 6 968 716 € 6 208 367 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 144 316 € 3 429 214 € 2 008 987 € 1 071 727 € 763 072 € 662 438 € 1 486 848 € 1 281 489 € 1 135 836 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
330 000 € 330 000 € 330 000 € 330 000 € 330 000 € 330 000 € 330 000 € 330 000 € 330 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
330 000€ 330 000€ 330 000€ 330 000€ 330 000€ 330 000€ 330 000€ 330 000€ 330 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
66 000 € 66 000 € 66 000 € 66 000 € 66 000 € 66 000 € 66 000 € 52 425 € 33 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
66 000€ 66 000€ 66 000€ 66 000€ 66 000€ 66 000€ 66 000€ 52 425€ 33 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 033 214 € 1 612 988 € 675 727 € 367 071 € 266 438 € 885 489 € 753 411 € 578 577 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 033 214€ 1 612 988€ 675 727€ 367 071€ 266 438€ 885 489€ 753 411€ 578 577€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
715 102 € 1 420 226 € 937 260 € 308 656 € 100 634 € 266 438 € 205 359 € 145 653 € 194 259 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 890 224 € 16 743 001 € 12 154 843 € 15 743 203 € 11 420 793 € 10 508 722 € 6 208 172 € 5 687 227 € 5 072 531 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 385 € 764 € 287 € 503 € 1 234 € 1 725 € 1 797 € 3 756 € 5 451 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 879€ 3 378€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 385€ 764€ 287€ 503€ 1 234€ 1 725€ 1 797€ 1 877€ 2 073€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
107 500 € 7 500 € 6 500 € 6 500 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
107 500€ 7 500€ 6 500€ 6 500€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 768 917 € 8 433 498 € 5 360 683 € 9 451 109 € 5 857 212 € 6 841 909 € 4 259 371 € 4 872 741 € 4 803 894 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 837 784 € 6 814 977 € 4 293 285 € 8 826 738 € 5 289 409 € 6 096 968 € 3 561 507 € 4 331 892 € 4 271 797 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 000€ 22 298€ 391 813€ 12 000€ 67 173€ 219 320€ 118 691€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 825 784€ 6 792 679€ 3 901 472€ 8 814 738€ 5 222 236€ 5 877 648€ 3 442 816€ 4 331 892€ 4 271 797€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
472 000€ 472 000€ 472 000€ 472 000€ 472 000€ 472 000€ 472 000€ 472 000€ 472 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 501€ 17 678€ 16 865€ 15 500€ 13 623€ 22 912€ 22 681€ 19 436€ 15 628€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 282€ 12 265€ 10 950€ 9 747€ 8 383€ 22 543€ 21 946€ 18 935€ 16 276€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
425 236€ 1 116 418€ 566 441€ 126 674€ 73 741€ 225 008€ 173 488€ 27 978€ 24 693€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 114€ 160€ 1 142€ 450€ 56€ 2 478€ 7 749€ 2 500€ 3 500€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 889 € 24 348 € 24 202 € 23 268 € 19 594 € 21 913 € 10 625 € 7 208 € 14 053 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 209€ 10 148€ 10 002€ 10 068€ 10 694€ 13 013€ 2 425€ 7 208€ 14 053€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 680€ 14 200€ 14 200€ 13 200€ 8 900€ 8 900€ 8 200€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 508 750€ 7 457 665€ 5 693 945€ 5 192 597€ 4 473 527€ 2 573 949€ 1 936 379€ 803 522€ 249 133€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
479 783€ 819 226€ 1 069 226€ 1 069 226€ 1 069 226€ 1 069 226€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé