Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BenTrade, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
30.06.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 892 316€ 1 097 197€ 840 608€ 1 010 998€ 1 104 187€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 892 315 € 1 097 198 € 840 608 € 1 010 997 € 1 104 187 € 753 901 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 892 315€ 1 097 198€ 840 608€ 1 010 997€ 1 104 187€ 753 642€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
259€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 852 092 € 1 086 803 € 830 371 € 996 411 € 1 098 981 € 747 220 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 056 662€ 1 079 802€ 825 403€ 950 803€ 1 071 630€ 738 453€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 792 097€ 374€ 881€ 40 129€ 12 142€ 43€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 333€ 4 692€ 4 087€ 5 479€ 14 568€ 8 616€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
1€ 150€ 107€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 934€ 491€ 1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
40 223 € 10 395 € 10 237 € 14 586 € 5 206 € 6 681 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
40 223 € 12 330 € 10 237 € 14 586 € 5 847 € 6 789 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
443 € 324 € 211 € 502 € 459 € 446 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
70€ 113€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
373€ 324€ 211€ 389€ 459€ 446€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-443 € -324 € -210 € -501 € -458 € -445 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
39 780 € 10 071 € 10 027 € 14 085 € 4 748 € 6 236 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 354 € 2 880 € 2 880 € 3 099 € 1 047 € 1 450 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 354€ 2 880€ 2 880€ 3 099€ 1 047€ 1 450€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
31 426 € 7 191 € 7 147 € 10 986 € 3 701 € 4 786 €