Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
653 304 € 177 664 € 218 503 € 102 579 € 24 397 € 15 790 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
61 663 € 32 027 € 26 693 € 34 534 € 4 463 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
52 663 € 32 027 € 26 693 € 34 534 € 4 463 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 663€ 32 027€ 26 693€ 34 534€ 4 463€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
9 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
9 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
576 815 € 133 249 € 175 131 € 57 135 € 19 934 € 15 647 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
531 787 € 112 735 € 106 661 € 55 509 € 11 797 € 8 313 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
494 471€ 104 455€ 106 661€ 55 509€ 11 797€ 8 313€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33 797€ 4 972€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 519€ 3 308€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
45 028 € 20 514 € 68 470 € 1 626 € 8 137 € 7 334 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 105€ 20 514€ 17 331€ 527€ 8 137€ 5 546€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 923€ 51 139€ 1 099€ 1 788€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 826 € 12 388 € 16 679 € 10 910 € 143 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 826€ 12 388€ 16 679€ 4 915€ 143€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 995€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
653 304 € 177 664 € 218 503 € 102 579 € 24 397 € 15 790 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
136 116 € 52 276 € 32 676 € 13 454 € 12 946 € 12 319 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 330 € 1 330 € 370 € 370 € 370 € 290 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 330€ 1 330€ 370€ 370€ 290€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 725 € 20 346 € 3 084 € 2 576 € 1 949 € 442 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 725€ 20 346€ 3 084€ 2 576€ 442€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
118 061 € 20 600 € 19 222 € 508 € 627 € 1 587 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
517 154 € 125 354 € 185 793 € 89 125 € 11 451 € 2 856 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
17 780 € 4 832 € 5 277 € 1 835 € 147 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
147€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 780€ 4 832€ 5 277€ 1 835€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 176 € 3 291 € 7 588 € 7 114 € 7 051 € 55 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 676€ 791€ 588€ 114€ 55€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 500€ 2 500€ 7 000€ 7 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
405 385 € 64 023 € 157 411 € 56 783 € 4 400 € 2 654 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
305 351€ 31 303€ 124 694€ 18 479€ 1 564€ 772€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
96€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 406€ 2 906€ 2 906€ 1 606€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
31 179€ 12 195€ 6 512€ 4 237€ 642€ 737€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 377€ 7 606€ 2 998€ 4 983€ 167€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
45 838€ 10 019€ 13 513€ 7 631€ 2 098€ 978€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
234€ -6€ 6 788€ 19 847€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
12 200€ 17 400€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
89 813 € 53 208 € 3 317 € 5 993 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
89 813€ 22 684€ 3 317€ 5 993€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
30 524€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
34 € 34 € 34 € 615 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
77€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
34€ 34€ 34€ 538€