Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
25 439 € 27 938 € 25 223 € 21 494 € 19 884 € 22 856 € 27 143 € 26 613 € 24 999 € 20 943 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 331 € 3 993 € 6 655 € 9 317 € 1 092 € 3 277 € 5 462 € 7 648 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 331 € 3 993 € 6 655 € 9 317 € 1 092 € 3 277 € 5 462 € 7 648 € 0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 331€ 3 993€ 6 655€ 9 317€ 1 092€ 3 277€ 5 462€ 7 648€ 0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
24 108 € 23 945 € 18 568 € 12 177 € 19 884 € 21 764 € 23 866 € 21 151 € 17 351 € 20 943 €
015
B.I.
Zásoby
137€ -163€ -1 430€ -666€ -145€ 5€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 175€ 1 843€ 1 800€ 1 781€ 6 467€ 6 595€ 9 264€ 9 228€ 9 675€ 13 200€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
17 798 € 17 205 € 11 124 € 7 815 € 12 681 € 16 578 € 12 725 € 11 121 € 6 200 € 3 445 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 256€ 5 353€ 7 319€ 6 266€ 6 175€ 16 134€ 12 725€ 10 841€ 5 475€ 2 740€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
11 542€ 11 852€ 3 805€ 1 549€ 6 506€ 444€ 280€ 713€ 705€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 998 € 4 897 € 5 644 € 2 581 € 899 € 21 € 2 543 € 947 € 1 471 € 4 298 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 998€ 4 897€ 5 644€ 2 581€ 899€ 21€ 2 543€ 947€ 1 471€ 4 298€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
25 439 € 27 938 € 25 223 € 21 494 € 19 884 € 22 856 € 27 143 € 26 613 € 24 999 € 20 943 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
6 698 € 7 588 € 12 186 € 9 809 € 13 368 € 19 233 € 24 739 € 23 105 € 21 800 € 18 205 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
698€ 698€ 698€ 669€ 669€ 669€ 588€ 521€ 341€ 341€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
889€ 5 488€ 2 811€ 2 564€ 6 765€ 18 070€ 16 517€ 15 245€ 11 864€ 5 048€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-889 € -4 598 € 2 677 € 576 € -66 € -5 506 € 1 634 € 1 339 € 3 595 € 6 816 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
18 741 € 20 350 € 13 037 € 11 685 € 6 516 € 3 623 € 2 404 € 3 508 € 3 199 € 2 738 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
86€ 1 128€ 2 920€ 4 317€ 29€ 101€ 112€ 66€ 11€ 0€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
9 989 € 7 054 € 4 875 € 6 944 € 3 897 € 3 110 € 2 067 € 2 499 € 3 065 € 2 738 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 857€ 2 004€ 391€ 252€ 190€ 125€ 135€ 170€ 1 267€ 675€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 367€ 4 023€ 2 585€ 3 552€ 2 226€ 2 217€ 871€ 1 066€ 637€ 0€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 176€ 1 027€ 1 540€ 1 349€ 1 051€ 710€ 746€ 695€ 1 161€ 2 048€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 589€ 359€ 1 791€ 430€ 58€ 315€ 568€ 0€ 15€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 074€ 725€ 853€ 424€ 184€ 84€ 225€ 169€ 123€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 592€ 11 443€ 4 389€ 2 406€ 328€ 774€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€