Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SRCS - Electronics s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
40 € 261 € 239 € 11 017 € 13 893 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
9 504 € 12 579 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
9 504 € 12 579 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 504€ 12 579€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
40 € 261 € 239 € 1 513 € 1 314 €
015
B.I.
Zásoby
461€ 461€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 € 6 € 6 € 6 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6€ 6€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6€ 6€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
40 € 255 € 233 € 1 046 € 847 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
40€ 255€ 233€ 1 046€ 847€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
40 € 261 € 239 € 11 017 € 13 893 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
40 € -709 € -241 € -6 504 € -3 628 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
3 000€ 2 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-5 885€ -6 241€ -15 504€ -11 628€ -5 776€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-75 € -468 € 9 263 € -3 876 € -5 852 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
970 € 480 € 17 521 € 17 521 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
850 € 480 € 17 351 € 17 351 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
850€ 16 871€ 16 871€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
120€ 170€ 170€