Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PAD, s. r. o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
109 586 € 107 873 € 116 679 € 115 661 € 113 663 € 127 679 € 122 913 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
94 875 € 95 057 € 101 775 € 106 226 € 101 601 € 103 785 € 108 153 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
94 875 € 95 057 € 101 775 € 106 226 € 101 601 € 103 785 € 108 153 €
012
A.II.1
Pozemky
94 875€ 95 057€ 97 237€ 99 417€ 101 601€ 28 935€ 28 935€
013
A.II.2
Stavby
74 850€ 79 218€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 538€ 6 809€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 711 € 12 816 € 14 904 € 9 435 € 12 062 € 23 894 € 14 760 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 920 € 4 920 € 1 920 € 2 704 € 1 987 € 11 918 € 11 796 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 920€ 4 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 11 570€ 8 035€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
680€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
348€ 3 761€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
104€ 67€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 791 € 7 896 € 12 984 € 6 731 € 10 075 € 11 976 € 2 964 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 791€ 7 896€ 12 984€ 6 731€ 10 075€ 374€ 304€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 602€ 2 660€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
109 586 € 107 873 € 116 679 € 115 661 € 113 663 € 127 679 € 122 913 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
38 206 € 37 356 € 45 334 € 45 543 € 40 839 € 30 318 € 30 216 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
31 856 € 24 608 € 40 043 € 35 339 € 24 818 € 24 716 € 21 567 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 716€ 21 567€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
850 € 7 248 € -209 € 4 704 € 10 521 € 102 € 3 149 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
71 380 € 70 517 € 71 345 € 70 118 € 72 824 € 96 894 € 92 697 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
71 380 € 70 517 € 71 345 € 70 118 € 72 824 € 96 894 € 92 697 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
100€ -651€ 1 166€ 73€ 188€ 10 085€ 2 503€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 704€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
69 450€ 69 450€ 69 724€ 69 724€ 69 449€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
85 849€ 85 850€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 830€ 1 718€ 455€ 321€ 3 187€ 960€ 640€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
467 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
467€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€