Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
105 457 € 121 497 € 126 073 € 136 071 € 152 642 € 183 122 € 207 806 € 174 588 € 186 050 € 168 554 € 90 506 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
92 584 € 100 864 € 110 331 € 126 570 € 140 496 € 157 103 € 173 711 € 133 689 € 131 016 € 140 985 € 20 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
92 584 € 100 864 € 110 331 € 126 570 € 140 496 € 157 103 € 173 711 € 133 689 € 131 016 € 140 985 € 20 728 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
91 454€ 98 963€ 106 970€ 114 978€ 120 437€ 128 304€ 136 172€ 117 350€ 124 108€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 130€ 1 901€ 3 361€ 11 592€ 20 059€ 28 799€ 37 539€ 16 339€ 6 908€ 13 818€ 20 728€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
127 167€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 873 € 20 597 € 15 578 € 9 215 € 12 146 € 25 745 € 33 698 € 40 856 € 54 851 € 27 535 € 69 688 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 450 € 15 765 € 12 365 € 7 543 € 6 582 € 12 462 € 14 756 € 13 480 € 10 250 € 14 950 € 9 507 €
035
B.I.1
Materiál
9 450€ 15 765€ 12 365€ 7 543€ 6 582€ 12 462€ 14 756€ 13 480€ 10 250€ 14 950€ 9 507€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
972 € 1 961 € 1 864 € 735 € 2 668 € 4 111 € 8 940 € 4 253 € 9 847 € 12 103 € 47 859 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
182 € 1 851 € 68 € 63 € 1 877 € 4 111 € 3 885 € 3 033 € 9 847 € 5 462 € 47 816 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
182€ 1 851€ 68€ 63€ 1 877€ 4 111€ 3 885€ 3 033€ 9 847€ 5 462€ 47 816€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
790€ 110€ 1 796€ 666€ 791€ 5 055€ 1 220€ 6 641€ 43€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 451 € 2 871 € 1 349 € 937 € 2 896 € 9 172 € 10 002 € 23 123 € 34 754 € 482 € 12 322 €
072
B.V.1.
Peniaze
160€ 646€ 80€ 141€ 589€ 638€ 654€ 1 000€ 116€ 482€ 687€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 291€ 2 225€ 1 269€ 796€ 2 307€ 8 534€ 9 348€ 22 123€ 34 638€ 11 635€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
36 € 164 € 286 € 274 € 397 € 43 € 183 € 34 € 90 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
36€ 164€ 286€ 274€ 397€ 43€ 183€ 34€ 90€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
105 457 € 121 497 € 126 073 € 136 071 € 152 642 € 183 122 € 207 806 € 174 588 € 186 050 € 168 554 € 90 506 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-62 712 € -32 492 € -1 573 € 27 550 € 15 246 € 25 366 € -92 212 € -45 004 € -10 682 € 31 375 € 42 917 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
259 400€ 259 400€ 259 400€ 259 400€ 214 000€ 184 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
196 € 196 € 197 € 196 € 197 € 197 € 196 € 196 € 196 € 196 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
196€ 196€ 197€ 196€ 197€ 197€ 196€ 196€ 196€ 196€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-297 087 € -266 170 € -237 046 € -203 950 € -163 831 € -131 479 € -84 200 € -49 878 € -7 821 € 3 721 € 3 485 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 721€ 3 485€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-297 087€ -266 170€ -237 046€ -203 950€ -163 831€ -131 479€ -84 200€ -49 878€ -7 821€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-30 221 € -30 918 € -29 124 € -33 096 € -40 120 € -32 352 € -47 208 € -34 322 € -42 057 € -11 542 € 432 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
168 169 € 153 989 € 127 646 € 108 521 € 137 396 € 157 756 € 300 018 € 219 592 € 196 732 € 137 179 € 47 589 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
167 808 € 62 586 € 34 670 € 15 456 € 43 648 € 52 312 € 179 197 € 113 190 € 71 611 € 16 566 € 42 544 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
308€ 286€ 270€ 256€ 248€ 212€ 197€ 176€ 111€ 66€ 44€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
167 500€ 62 300€ 34 400€ 15 200€ 43 400€ 52 100€ 179 000€ 113 014€ 71 500€ 16 500€ 42 500€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
361 € 91 403 € 91 325 € 91 234 € 91 520 € 100 600 € 112 619 € 94 518 € 109 605 € 101 189 € 4 928 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
-203 € 490 € 698 € 1 055 € 800 € 9 873 € 21 025 € 2 442 € 18 301 € 9 068 € 3 404 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
-203€ 490€ 698€ 1 055€ 800€ 9 873€ 21 025€ 2 442€ 18 301€ 9 068€ 3 404€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
353€ 321€ 309€ 367€ 325€ 275€ 643€ 1 198€ 456€ 375€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
170€ 158€ 134€ 178€ 166€ 129€ 273€ 508€ 506€ 201€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41€ 434€ 184€ 179€ 175€ 236€ 1 190€ 1 160€ -402€ 1 159€ 948€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 651 € 1 831 € 2 228 € 1 878 € 1 228 € 902 € 526 € 410 € 117 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 651€ 2 228€ 1 228€ 902€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 831€ 1 878€ 526€ 410€ 117€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 966€ 6 974€ 10 982€ 14 990€ 19 014€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé