Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
40 343 528€ 40 047 813€ 34 390 166€ 31 995 732€ 21 076 844€ 0€ 14 878€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 375 623€ 30 581 441€ 25 793 377€ 23 218 522€ 15 560 613€ 0€ 19 125€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 967 905 € 9 466 372 € 8 596 789 € 8 777 210 € 5 516 231 € 0 € -4 247 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
139 495 € 221 052 € 191 849 € 311 420 € 116 212 € 4 361 214 € 4 257 625 € 3 741 070 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
139 495€ 221 052€ 191 849€ 311 420€ 116 212€ 4 361 214€ 4 257 625€ 3 741 070€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 238 201 € 3 067 395 € 3 262 933 € 3 273 816 € 1 975 573 € 2 077 129 € 1 838 900 € 1 862 158 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
164 317€ 141 915€ 177 707€ 355 395€ 264 271€ 202 718€ 191 004€ 200 360€
10
B.2
Služby
3 073 884€ 2 925 480€ 3 085 226€ 2 918 421€ 1 711 302€ 1 874 411€ 1 647 896€ 1 661 798€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 869 199 € 6 620 029 € 5 525 705 € 5 814 814 € 3 656 870 € 2 284 085 € 2 418 725 € 1 874 665 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
5 663 621 € 5 917 287 € 5 503 620 € 4 900 794 € 2 301 385 € 2 007 740 € 2 256 888 € 1 607 877 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 861 715€ 4 207 082€ 4 054 701€ 3 633 798€ 1 703 447€ 1 489 699€ 1 824 080€ 1 313 457€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 315 681€ 1 470 357€ 1 385 177€ 1 204 942€ 577 203€ 499 057€ 423 907€ 279 457€
16
C.4
Sociálne náklady
486 225€ 239 848€ 63 742€ 62 054€ 20 735€ 18 984€ 8 901€ 14 963€
17
D
Dane a poplatky
17 997€ 29 361€ 7 227€ 49 491€ -95€ 95€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
243 561€ 116 111€ 117 006€ 6 103 723€ 74 151€ 72 682€ 63 066€ 12 776€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 460€ 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 881€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 206€ 87 223€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 607 080€ 1 564 307€ 1 198 608€ 15 764 683€ 464 215€ 393 662€ 310 499€ 80 940€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
238 556€ 1 222 947€ 91 158€ 9 389 435€ 918 907€ 133 411€ 99 168€ 111 008€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 312 544 € 898 630 € 1 005 302 € 1 126 967 € 739 879 € 464 014 € 310 197 € 223 849 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 36€ 36€ 30€ 322€
39
N
Nákladové úroky
165 339€ 182 908€ 107 611€ 67 352€ 21€ 26€ 15 901€
40
XI.
Kurzové zisky
555€ 37 735€ 33 858€ 16 525€ 3 841€ 359€
41
O
Kurzové straty
9 975€ 97 476€ 245 688€ 333 234€ 601€ 6 854€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18 550€ 360 672€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 911€ 3 925€ 7 251€ 10 748€ 935€ 30 097€ 10 325€ 34 852€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-161 120 € 114 098 € -326 692 € -394 809 € -1 521 € -36 915 € -6 480 € -50 072 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 151 424 € 1 012 728 € 678 610 € 732 158 € 738 358 € 427 099 € 303 717 € 173 777 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
365 006 € 782 978 € 249 961 € -1 377 € 248 504 € 194 543 € 148 593 € 103 184 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
84 733€ 304 843€ 269 238€ 1 386 956€ 329 656€ 140 684€ 258 205€ 179 706€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
280 273€ 478 135€ -19 277€ -1 388 333€ -81 152€ 53 859€ -109 612€ -76 522€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
786 418 € 229 750 € 428 649 € 733 535 € 489 854 € 232 556 € 155 124 € 70 593 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 151 424 € 1 012 728 € 678 610 € 732 158 € 738 358 € 427 099 € 303 717 € 173 777 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
786 418 € 229 750 € 428 649 € 733 535 € 489 854 € 232 556 € 155 124 € 70 593 €