Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STOCKAGE INDUSTRIEL Slovakia, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 515 € 5 440 758 € 5 440 033 € 5 439 406 € 5 443 278 € 5 440 864 € 5 383 308 € 5 386 787 € 5 382 587 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 434 750 € 5 435 750 € 5 435 750 € 5 435 750 € 5 440 750 € 5 380 750 € 5 380 750 € 5 380 775 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 380 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
5 380 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
5 434 750 € 5 435 750 € 5 435 750 € 5 435 750 € 5 440 750 € 5 380 750 € 5 380 750 € 775 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
5 380 750€ 5 380 750€ 5 380 750€ 5 380 750€ 5 380 750€ 5 380 750€ 5 380 750€ 775€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
54 000€ 55 000€ 55 000€ 55 000€ 60 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 515 € 6 008 € 4 283 € 3 656 € 7 528 € 114 € 2 558 € 6 037 € 1 812 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
124 € 4 865 € 4 040 € 2 390 € 2 390 € 25 € 25 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
124€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 865€ 4 040€ 2 390€ 2 390€ 25€ 25€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 391 € 1 143 € 243 € 1 266 € 5 138 € 114 € 2 533 € 6 012 € 1 812 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 391€ 1 143€ 243€ 1 266€ 5 138€ 114€ 2 533€ 6 012€ 1 812€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 515 € 5 440 758 € 5 440 033 € 5 439 406 € 5 443 278 € 5 440 864 € 5 383 308 € 5 386 787 € 5 382 587 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 515 € 5 360 268 € 5 362 633 € 5 367 556 € 5 370 533 € 5 370 116 € 5 372 953 € 5 376 014 € 5 378 814 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
42 257€ 5 357 632€ 5 360 410€ 5 365 533€ 5 365 117€ 5 367 953€ 5 371 014€ 5 373 814€ 5 377 344€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-39 742 € -2 364 € -2 777 € -2 977 € 416 € -2 837 € -3 061 € -2 800 € -3 530 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
80 490 € 77 400 € 71 850 € 72 745 € 70 748 € 10 355 € 10 773 € 3 773 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
80 490 € 77 400 € 71 850 € 72 745 € 70 748 € 10 355 € 10 773 € 3 773 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-31€ 835€ 418€ 418€ 418€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
80 521€ 77 400€ 71 850€ 71 910€ 69 850€ 9 875€ 9 875€ 2 875€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci