Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LKAS s.r.o. v konkurze

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
194 411€ 5 132 224€ 580 832€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
444 141 € 5 132 224 € 580 832 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
91 636€ 95 541€ 91 470€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
113 353€ 5 026 207€ 483 675€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
50 668€ 9 951€ 5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188 484€ 525€ 687€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 003 387 € 4 973 871 € 537 874 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 156€ 26 248€ 25 016€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
183 187€ 1 936 974€ 319 008€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
509 534€ 2 752 132€ 111 989€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
141 059 € 157 491 € 19 191 €
16
E.1.
Mzdové náklady
99 867€ 117 566€ 19 191€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
36 216€ 39 328€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 976€ 597€
20
F.
Dane a poplatky
3 256€ 5 770€ 1 722€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
109 817€ 77 203€ 43 975€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
109 817€ 77 203€ 43 975€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 497€ 3 122€ 8 727€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 881€ 14 931€ 8 246€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-559 246 € 158 353 € 42 958 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-490 888 € 406 394 € 119 132 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 835 € 17 829 € 7 688 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 077 € 15 078 € 7 139 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 077€ 15 078€ 7 139€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
758€ 2 751€ 549€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 835 € -17 829 € -7 688 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-578 081 € 140 524 € 35 270 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 627 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 627€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-578 081 € 138 897 € 35 270 €