Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 008 123€ 949 922€ 506 060€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 985 884 € 949 679 € 506 060 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 347 408€ 446 436€ 209 213€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
638 476€ 503 243€ 296 847€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 626 415 € 939 617 € 502 151 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 294€ 5 391€ 3 575€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
989 736€ 433 868€ 272 203€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
599 096 € 481 053 € 214 713 €
16
E.1.
Mzdové náklady
438 716€ 350 575€ 157 513€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
151 587€ 122 951€ 53 512€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 793€ 7 527€ 3 688€
20
F.
Dane a poplatky
664€ 769€ 386€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 994€ 6 859€ 6 139€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 994€ 6 859€ 6 139€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
240€ 600€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 391€ 11 677€ 4 535€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
359 469 € 10 062 € 3 909 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
336 378 € 7 177 € -66 565 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 239 € 243 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
9 500€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
12 718€ 233€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 214 € 5 547 € 599 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 375€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
3 167€ 4 681€ 12€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 672€ 866€ 587€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
11 025 € -5 304 € -599 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
370 494 € 4 758 € 3 310 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
78 557 € 1 366 € 1 224 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
78 557€ 1 366€ 1 224€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
291 937 € 3 392 € 2 086 €