Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
39 762 931€ 1 255 940€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 762 931 € 1 255 961 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
39 762 837€ 1 255 940€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
94€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 21€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
39 738 808 € 1 253 688 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 833 972€ 1 214 230€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
35 771€ 3 853€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
773 980€ 30 140€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
95 017 € 5 208 €
16
E.1.
Mzdové náklady
78 026€ 4 284€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 728€ 914€
19
E.4.
Sociálne náklady
263€ 10€
20
F.
Dane a poplatky
68€ 183€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 74€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
24 123 € 2 273 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
119 208 € 7 717 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
137 078 € 1 191 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
33€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
137 045€ 1 191€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
172 142 € 1 340 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
172 081€ 1 298€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
61€ 42€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-35 064 € -149 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-10 941 € 2 124 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 502 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 502€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-13 821 € 1 622 €