Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gestamp Nitra, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
139 519 427 € 139 450 949 € 139 280 568 € 142 399 387 € 140 539 215 € 140 539 216 € 30 085 293 € 1 272 773 € 4 486 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
99 081 218 € 104 280 512 € 109 336 932 € 110 766 777 € 115 887 278 € 115 887 278 € 29 166 251 € 1 247 030 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
640 939 € 546 968 € 454 054 € 434 641 € 386 110 € 386 110 € 14 319 € 9 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
408 428€ 331 015€ 312 899€ 298 754€ 286 740€ 286 740€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
232 511€ 215 953€ 141 155€ 135 887€ 99 370€ 99 370€ 14 319€ 9 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
98 440 279 € 103 733 544 € 108 882 878 € 110 332 136 € 115 501 168 € 115 501 168 € 29 151 932 € 1 238 030 €
012
A.II.1
Pozemky
2 605 208€ 2 605 208€ 2 605 208€ 2 605 208€ 2 605 208€ 2 605 208€
013
A.II.2
Stavby
35 240 135€ 36 294 796€ 37 239 703€ 38 318 241€ 39 425 795€ 39 425 796€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 525 156€ 64 638 408€ 65 906 899€ 68 916 694€ 72 295 235€ 72 295 234€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
69 780€ 195 132€ 3 131 068€ 331 356€ 868 042€ 868 042€ 24 537 906€ 1 238 030€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
160 637€ 306 888€ 306 888€ 4 614 026€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
34 712 609 € 28 810 317 € 21 207 517 € 22 612 635 € 16 147 057 € 16 147 058 € 913 392 € 25 743 € 4 486 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 830 250 € 3 002 221 € 2 308 442 € 2 072 881 € 4 895 791 € 4 895 791 €
035
B.I.1
Materiál
1 322 180€ 1 135 364€ 813 437€ 590 560€ 1 654 594€ 1 654 594€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
71 444€ 35 942€ 2 714€ 411€ 411€
037
B.I.3
Výrobky
1 436 626€ 1 830 915€ 1 492 291€ 1 482 321€ 1 607 765€ 1 607 765€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 1 633 021€ 1 633 021€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 156 530 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
156 530€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
29 902 862 € 25 299 481 € 17 970 652 € 20 077 351 € 9 728 335 € 9 728 336 € 681 962 € 21 798 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 373 856 € 25 292 085 € 17 965 801 € 20 077 101 € 8 896 530 € 8 896 530 € 604 250 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
899 524€ 934 112€ 680 843€ 635 261€ 431 693€ 431 693€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 474 332€ 24 357 973€ 17 284 958€ 19 441 840€ 8 464 837€ 8 464 837€ 604 250€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 515 882€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 25 334€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
794 111€ 794 111€ 33 995€ 21 798€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 124€ 7 396€ 4 851€ 250€ 37 694€ 37 695€ 18 383€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 979 497 € 508 615 € 928 423 € 462 403 € 1 522 931 € 1 522 931 € 74 900 € 3 945 € 4 486 €
072
B.V.1.
Peniaze
645€ 348€ 89€ 288€ 821€ 821€ 1 306€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 978 852€ 508 267€ 928 334€ 462 115€ 1 522 110€ 1 522 110€ 73 594€ 3 945€ 4 486€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 725 600 € 6 360 120 € 8 736 119 € 9 019 975 € 8 504 880 € 8 504 880 € 5 650 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 401 042€ 4 807 292€ 5 213 542€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 432 250€ 445 919€ 481 559€ 433 890€ 39 600€ 39 600€ 5 650€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 293 350€ 1 513 159€ 3 447 268€ 3 372 543€ 8 465 280€ 8 465 280€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
139 519 427 € 139 450 949 € 139 280 568 € 142 399 387 € 140 539 215 € 140 539 216 € 30 085 293 € 1 272 773 € 4 486 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
77 709 852 € 63 200 546 € 46 172 200 € 31 970 731 € 19 665 972 € 19 685 972 € -765 249 € 162 € 4 006 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 324 484€ 3 324 484€ 3 324 484€ 3 324 484€ 3 324 484€ 3 324 484€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
59 860 062 € 42 831 715 € 28 630 248 € 16 315 487 € 6 529 733 € 6 550 733 € -4 838 € -994 € -158 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 630 311€ 43 601 964€ 29 400 497€ 17 085 736€ 7 299 982€ 7 320 982€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-770 249€ -770 249€ -770 249€ -770 249€ -770 249€ -770 249€ -4 838€ -994€ -158€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 519 306 € 17 038 347 € 14 211 468 € 12 324 760 € 9 805 755 € 9 805 755 € -765 411 € -3 844 € -836 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
54 479 633 € 68 426 307 € 84 790 119 € 101 960 432 € 116 970 888 € 116 950 889 € 30 850 542 € 1 272 611 € 480 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 458 664 € 6 634 464 € 4 764 863 € 3 128 978 € 1 806 806 € 1 786 807 € 2 542 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
65 773€ 59 982€ 45 815€ 34 959€ 20 000€ 2 542€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
7 392 891€ 6 574 482€ 4 719 048€ 3 094 019€ 1 786 806€ 1 786 807€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
15 000 000€ 21 000 000€ 27 000 000€ 20 000 000€ 30 000 000€ 30 000 000€ 28 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 242 516 € 32 683 839 € 44 805 207 € 65 442 807 € 84 077 089 € 84 077 089 € 2 670 276 € 1 272 611 € 480 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 188 745 € 21 243 500 € 16 770 232 € 13 261 979 € 13 101 596 € 13 101 596 € 2 519 414 € 1 269 137 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 535 315€ 9 118 492€ 7 404 286€ 12 426 792€ 9 887 325€ 9 887 325€ 1 358 761€ 1 137 443€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 653 430€ 12 125 008€ 9 365 946€ 835 187€ 3 214 271€ 3 214 271€ 1 160 653€ 131 694€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 348 499€ 26 683 663€ 50 270 529€ 70 110 346€ 70 110 346€ 594€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
201 685€ 180 635€ 160 683€ 172 704€ 236 806€ 236 806€ 83 849€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
135 297€ 122 146€ 111 155€ 119 736€ 167 580€ 167 580€ 50 762€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 716 589€ 1 788 208€ 1 078 323€ 1 616 793€ 459 402€ 459 402€ 16 251€ 2 880€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
200€ 851€ 1 151€ 1 066€ 1 359€ 1 359€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 778 453 € 2 108 004 € 5 220 049 € 3 388 647 € 1 086 993 € 1 086 993 € 177 724 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
129 667€ 94 153€ 60 268€ 53 690€ 94 922€ 94 922€ 20 402€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 648 786€ 2 013 851€ 5 159 781€ 3 334 957€ 992 071€ 992 071€ 157 322€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 000 000€ 6 000 000€ 3 000 000€ 10 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 329 942 € 7 824 096 € 8 318 249 € 8 468 224 € 3 902 355 € 3 902 355 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 186€ 473 958€ 473 958€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 835 789€ 7 328 293€ 7 824 096€ 6 429 243€ 1 688 836€ 1 688 836€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
494 153€ 495 803€ 494 153€ 2 026 795€ 1 739 561€ 1 739 561€