Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
177 224 € 1 538 476 € 23 541 € 14 984 € 64 311 € 4 629 € 5 006 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 486 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
25 486 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 486€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
151 738 € 1 538 476 € 23 541 € 14 984 € 64 311 € 4 629 € 5 006 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
91 754 € 1 529 412 € 20 548 € 203 € 63 008 € 0 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
74 472€ 1 527 368€ 13 680€ 48 000€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
17 282€ 2 044€ 6 868€ 203€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 008€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
59 984 € 9 064 € 2 993 € 14 781 € 1 303 € 4 629 € 5 006 €
056
B.IV.1
Peniaze
59 984€ 9 064€ 2 993€ 14 781€ 1 303€ 4 629€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 006€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
177 224 € 1 538 476 € 23 541 € 14 984 € 64 311 € 4 629 € 5 006 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
61 896 € 67 608 € 10 627 € 8 103 € 41 651 € 4 149 € 4 803 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
62 108 € 2 603 € 11 151 € -851 € -198 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 712 € 62 108 € 2 524 € -8 548 € 37 502 € -653 € -197 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
115 328 € 1 470 868 € 12 914 € 6 881 € 22 660 € 480 € 32 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
115 328 € 1 240 334 € 2 869 € 6 881 € 9 660 € 480 € 32 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
113 510€ 1 226 645€ 1 305€ 120€ 840€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 055€ 1 055€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
414€ 1 399€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
349€ 11 235€ 1 564€ 6 761€ 8 820€ 480€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
230 534€ 10 045€ 13 000€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
171 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
171€