Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
394 680 € 394 680 € 394 680 € 394 680 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
394 680 € 394 680 € 394 680 € 394 680 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
394 424 € 394 424 € 394 424 € 394 424 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
394 424€ 394 424€ 394 424€ 394 424€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
256 € 256 € 256 € 256 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
256€ 256€ 256€ 256€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
394 680 € 394 680 € 394 680 € 394 680 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-451 662 € -451 662 € -451 662 € -451 662 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-456 662€ -456 662€ -456 662€ -456 662€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
846 342 € 846 342 € 846 342 € 846 342 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
846 342 € 846 342 € 846 342 € 846 342 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
837 478€ 837 478€ 837 478€ 837 478€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 904€ 7 904€ 7 904€ 7 904€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci