Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASData group, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
841 321 € 435 799 € 262 070 € 52 989 € 42 390 € 45 748 € 41 367 € 48 955 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
536 224 € 176 653 € 137 379 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 23 328 € 26 664 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
11 572€ 18 184€ 24 797€ 3 328€ 6 664€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
304 652 € 86 929 € 92 582 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
238 547€ 50 887€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 105€ 36 042€ 92 582€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
220 000 € 71 540 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
200 000€ 51 540€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
305 097 € 259 146 € 124 691 € 32 989 € 22 390 € 25 748 € 18 039 € 22 291 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
300 888 € 235 385 € 51 434 € 27 352 € 728 € 11 869 € 2 825 € 4 947 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
283 742€ 234 662€ 50 189€ 25 965€ 728€ 10 540€ 2 645€ 4 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
13 297€ 83€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 849€ 723€ 1 245€ 1 387€ 1 329€ 180€ 864€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 209 € 23 761 € 73 257 € 5 637 € 21 662 € 13 879 € 15 214 € 17 344 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 209€ 23 761€ 73 257€ 5 637€ 21 662€ 13 879€ 15 214€ 17 344€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
841 321 € 435 799 € 262 070 € 52 989 € 42 390 € 45 748 € 41 367 € 48 955 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
304 662 € 245 981 € 94 586 € 21 680 € 18 699 € 16 815 € 13 584 € 11 707 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
900€ 899€ 570€ 397€ 304€ 137€ 44€ 14€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
230 581€ 78 986€ 5 610€ 3 831€ 2 511€ -553€ -2 337€ -2 898€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
59 181 € 152 096 € 74 406 € 3 452 € 1 884 € 3 231 € 1 877 € 591 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
536 659 € 189 818 € 167 484 € 31 309 € 23 691 € 28 933 € 27 783 € 37 248 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
35 005€ 50 624€ 5 284€ 3 697€ 3 437€ 5 900€ 136€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
142 508€ 17 318€ 24 597€ 10 924€ 15 028€ 19 132€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
357 855 € 120 291 € 135 258 € 15 553 € 4 577 € 3 199 € 27 647 € 37 248 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
137 999€ 8 668€ 2 781€ 1 310€ 185€ 453€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 695€ 4 650€ 5 421€ 3 214€ 2 114€ 1 987€ 743€ 408€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 611€ 30 545€ 26 128€ 1 165€ 1 129€ 744€ 487€ 484€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
212 550€ 76 428€ 100 928€ 11 174€ 24€ 283€ 25 964€ 36 356€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 291€ 1 585€ 2 345€ 1 135€ 649€ 702€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci