Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 194 249 € 1 946 645 € 40 444 € 603 516 € 324 208 € 1 620 446 € 120 395 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 194 249 € 1 946 645 € 40 444 € 603 516 € 324 208 € 1 620 446 € 120 395 €
015
B.I.
Zásoby
5 795€ 5 795€ 3 864€ 1 250€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
106 754€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
61 197 € 1 026 617 € 902 € 555 998 € 259 454 € 255 332 € 2 647 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 014€ 1 026 617€ 630€ 555 998€ 1 250€ 255 327€ 2 640€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
59 183€ 272€ 258 200€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4€ 5€ 7€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 127 257 € 807 479 € 35 678 € 47 518 € 64 754 € 1 365 114 € 116 498 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 127 257€ 807 479€ 35 678€ 47 518€ 64 754€ 1 365 114€ 116 498€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 194 249 € 1 946 645 € 40 444 € 603 516 € 324 208 € 1 620 446 € 120 395 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
46 448 € 36 126 € 8 850 € 45 541 € 35 999 € 943 285 € 26 015 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
30 626€ 3 349€ 11 041€ 30 500€ 67 785€ 20 515€ 0€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
10 322 € 27 277 € -7 691 € 9 541 € -37 286 € 917 270 € 21 015 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 147 801 € 1 910 519 € 31 594 € 557 975 € 288 209 € 677 161 € 94 380 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
31 519€ 31 473€ 31 466€ 31 466€ 31 466€ 19€ 3€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 015 867 € 1 778 898 € 128 € 526 509 € 256 743 € 677 142 € 94 377 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
998 332€ 1 713 213€ 128€ 433 290€ 120€ 147 577€ 70 017€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
12 925€ 819€ 2 304€ 19 820€ 4 624€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 121€ 64 866€ 93 219€ 6 355€ 505 513€ 12 671€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 489€ 247 964€ 4 232€ 7 065€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
415€ 148€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
100 000€ 100 000€ 0€