Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOPSYS, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
462 290€ 24 117€ 15 316€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
433 290€ 6 035€ 15 051€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
29 000 € 18 082 € 265 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 279 980 € 1 164 377 € 1 800 € 12 197 € 34 319 € 6 273 040 € 499 087 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 279 980€ 1 164 377€ 1 800€ 12 197€ 34 319€ 6 273 040€ 499 087€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 103 327 € 1 079 073 € 7 974 € 15 420 € 28 580 € 5 036 327 € 457 247 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
805€ 77€ 22€ 495€ 7 086€
10
B.2
Služby
3 102 522€ 1 078 996€ 7 952€ 15 420€ 28 580€ 5 035 832€ 450 161€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
176 653 € 85 304 € -6 174 € 25 777 € 5 739 € 1 254 795 € 42 105 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
198 553 € 2 958 € 1 291 € 13 760 € 41 639 € 69 529 € 14 997 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
262€ 197€ 138€ 196€ 140€ 1 728€ 122€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 023€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
367€ 35 367€ 4 815€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
12 494 € 46 782 € -7 603 € 11 821 € -36 040 € 1 178 723 € 26 986 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3€ 58€ 1 166€ 4€
39
N
Nákladové úroky
526€ 1 207€ 118€ 1 815€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
104€ 17€ 65€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 293€ 7 783€ 23€ 115€ 215€ 1 639€ 48€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 923 € -7 800 € -88 € -1 319 € -275 € -2 288 € -44 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 571 € 38 982 € -7 691 € 10 502 € -36 315 € 1 176 435 € 26 942 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
249 € 11 705 € 961 € 971 € 259 165 € 5 927 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
249€ 11 705€ 961€ 971€ 259 165€ 5 927€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 322 € 27 277 € -7 691 € 9 541 € -37 286 € 917 270 € 21 015 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 571 € 38 982 € -7 691 € 10 502 € -36 315 € 1 176 435 € 26 942 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 322 € 27 277 € -7 691 € 9 541 € -37 286 € 917 270 € 21 015 €