Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CapaHR s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
214 829 € 320 139 € 155 509 € 25 031 € 5 221 € 5 704 € 4 463 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
200 667 € 286 667 € 117 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
200 667€ 286 667€ 117 000€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
14 162 € 33 472 € 38 509 € 25 031 € 5 221 € 5 704 € 4 463 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 254 € 24 596 € 31 280 € 2 350 € 1 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 175€ 1 175€ 1 880€ 2 350€ 1 500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
29€ 17 421€ 23 400€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 050€ 6 000€ 6 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 908 € 8 876 € 7 229 € 22 681 € 5 221 € 4 204 € 4 463 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 908€ 8 876€ 7 229€ 22 681€ 5 221€ 4 204€ 4 463€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
214 829 € 320 139 € 155 509 € 25 031 € 5 221 € 5 704 € 4 463 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-113 690 € -28 630 € 3 869 € 6 411 € 4 631 € 5 224 € 4 367 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
89€ 89€ 89€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-33 720€ -1 220€ 1 322€ -369€ 224€ -633€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-85 059 € -32 499 € -2 542 € 1 780 € -593 € 857 € -633 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
328 519 € 348 769 € 151 640 € 18 620 € 590 € 480 € 96 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
60 833€ 118 166€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
243 726 € 230 395 € 147 970 € 15 050 € 540 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
56 456€ 47 958€ 7 000€ 14 000€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
187 270€ 182 437€ 140 970€ 570€ 60€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
150€ 200€ 100€ 96€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10€ 8€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
23 800€ 3 570€ 3 570€ 50€