Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Z každého rožku trošku s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 511 € 5 323 € 4 849 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
117 € 592 € 1 067 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
117 € 592 € 1 067 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
117€ 592€ 1 067€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 394 € 4 731 € 3 782 €
015
B.I.
Zásoby
493€ 2 500€ 2 532€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 391 € 1 304 € 255 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 200€ 1 118€ 56€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
191€ 186€ 199€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
510 € 927 € 995 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
510€ 927€ 995€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 511 € 5 323 € 4 849 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 238 € 56 € 79 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
19 500€ 14 500€ 9 200€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-18 233€ -14 121€ -1 966€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-5 029 € -5 323 € -12 155 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 273 € 5 267 € 4 770 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
379€ 500€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 273 € 4 888 € 3 270 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
424€ 1 753€ 1 144€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
633€ 1 014€ 651€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
216€ 407€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 714€ 1 475€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 000€