Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 050 524 € 1 528 015 € 1 186 606 € 1 230 151 € 1 324 799 € 69 937 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 382 € 724 € 4 666 € 7 291 € 10 830 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
224 € 561 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
224€ 561€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 382 € 724 € 4 666 € 7 067 € 10 269 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 382€ 724€ 4 666€ 7 067€ 10 269€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 045 012 € 1 526 248 € 1 180 483 € 1 222 405 € 1 312 590 € 69 889 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
10 693 € 6 859 € 10 597 € 9 074 € 19 084 € 25 651 €
032
B.I.1
Materiál
10 693€ 6 859€ 10 597€ 9 074€ 19 084€ 25 651€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
23 354 € 39 937 € 8 727 € 12 743 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
23 354€ 39 937€ 8 727€ 12 743€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
510 668 € 915 145 € 932 012 € 778 244 € 811 038 € 7 264 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
461 546€ 915 145€ 871 526€ 777 732€ 807 038€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 122€ 59 974€ 3 264€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 512€ 512€ 4 000€ 4 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
500 297 € 564 307 € 229 147 € 422 344 € 482 468 € 36 974 €
056
B.IV.1
Peniaze
241€ 1 117€ 1 714€ 658€ 852€
057
B.IV.2
Účty v bankách
500 056€ 563 190€ 227 433€ 421 686€ 481 616€ 36 974€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 130 € 1 043 € 1 457 € 455 € 1 379 € 48 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 130€ 1 043€ 1 457€ 455€ 1 379€ 48€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 050 524 € 1 528 015 € 1 186 606 € 1 230 151 € 1 324 799 € 69 937 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
346 291 € 238 665 € 119 524 € 333 318 € 227 357 € 45 386 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
183 666 € 64 524 € -4 614 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
183 666€ 64 524€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 614€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
107 625 € 119 141 € 64 524 € 278 318 € 181 971 € -4 614 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
702 533 € 1 287 584 € 1 067 082 € 896 833 € 1 097 442 € 24 551 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
165 931 € 218 839 € 93 942 € 88 908 € 70 277 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
6 608€ 11 935€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
35 635€ 27 486€ 60 942€ 33 764€ 36 741€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
18 441€ 2 915€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
105 247€ 176 503€ 33 000€ 55 144€ 33 536€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
12 738 € 61 226 € 4 995 € 3 218 € 5 009 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
50 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 738€ 11 226€ 4 995€ 3 218€ 5 009€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
523 864 € 1 007 519 € 968 145 € 804 707 € 1 022 156 € 24 551 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
168 161€ 249 910€ 433 592€ 183 877€ 284 635€ 24 551€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
50 000€ 120 000€ 75 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
127 633€ 244 673€ 220 759€ 225 943€ 190 309€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
90 136€ 157 062€ 156 937€ 153 775€ 128 258€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
82 119€ 230 785€ 147 716€ 156 797€ 184 115€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 815€ 5 089€ 9 141€ 9 315€ 234 839€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 700 € 1 766 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 700€ 1 766€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé