Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 050 524 € 1 528 015 € 1 186 606 € 1 230 151 € 1 324 799 € 69 937 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 382 € 724 € 4 666 € 7 291 € 10 830 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
224 € 561 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
224€ 561€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 382 € 724 € 4 666 € 7 067 € 10 269 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 382€ 724€ 4 666€ 7 067€ 10 269€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 045 012 € 1 526 248 € 1 180 483 € 1 222 405 € 1 312 590 € 69 889 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 693 € 6 859 € 10 597 € 9 074 € 19 084 € 25 651 €
035
B.I.1
Materiál
10 693€ 6 859€ 10 597€ 9 074€ 19 084€ 25 651€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 354 € 39 937 € 8 727 € 12 743 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 354€ 39 937€ 8 727€ 12 743€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
510 668 € 915 145 € 932 012 € 778 244 € 811 038 € 7 264 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
461 546 € 915 145 € 871 526 € 777 732 € 807 038 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
461 546€ 915 145€ 871 526€ 777 732€ 807 038€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 122€ 59 974€ 3 264€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 512€ 512€ 4 000€ 4 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
500 297 € 564 307 € 229 147 € 422 344 € 482 468 € 36 974 €
072
B.V.1.
Peniaze
241€ 1 117€ 1 714€ 658€ 852€
073
B.V.2.
Účty v bankách
500 056€ 563 190€ 227 433€ 421 686€ 481 616€ 36 974€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 130 € 1 043 € 1 457 € 455 € 1 379 € 48 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 130€ 1 043€ 1 457€ 455€ 1 379€ 48€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 050 524 € 1 528 015 € 1 186 606 € 1 230 151 € 1 324 799 € 69 937 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
346 291 € 238 665 € 119 524 € 333 318 € 227 357 € 45 386 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
183 666 € 64 524 € -4 614 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
183 666€ 64 524€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 614€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
107 625 € 119 141 € 64 524 € 278 318 € 181 971 € -4 614 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
702 533 € 1 287 584 € 1 067 082 € 896 833 € 1 097 442 € 24 551 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 738 € 61 226 € 4 995 € 3 218 € 5 009 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 738€ 11 226€ 4 995€ 3 218€ 5 009€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
25 049 € 14 850 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
6 608€ 11 935€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
18 441€ 2 915€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
523 864 € 1 007 519 € 968 145 € 804 707 € 1 022 156 € 24 551 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
168 161 € 249 910 € 433 592 € 183 877 € 284 635 € 24 551 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 550€ 1 550€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
166 611€ 248 360€ 433 592€ 183 877€ 284 635€ 24 551€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€ 120 000€ 75 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
127 633€ 244 673€ 220 759€ 225 943€ 190 309€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
90 136€ 157 062€ 156 937€ 153 775€ 128 258€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
82 119€ 230 785€ 147 716€ 156 797€ 184 115€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 815€ 5 089€ 9 141€ 9 315€ 234 839€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
140 882 € 203 989 € 93 942 € 88 908 € 70 277 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
35 635€ 27 486€ 60 942€ 33 764€ 36 741€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
105 247€ 176 503€ 33 000€ 55 144€ 33 536€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 700 € 1 766 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 700€ 1 766€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé